Følg os

EU

Hvordan at sikre rimelige, humane og effektive tilbagesendelsesprocedurer?

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

20130812-10En effektiv og human tilbagesendelsespolitik med fuld respekt for grundlæggende rettigheder er en vigtig del af EU's migrationspolitik. I en meddelelse om EU's tilbagesendelsespolitik, der blev vedtaget i dag (28. marts), præsenterer Kommissionen de fremskridt, der er gjort på dette område, og peger på fremtidig udvikling og nødvendige handlinger.

I de senere år er der sket væsentlige lovgivningsmæssige og praktiske ændringer i alle medlemsstater for at indføre retfærdige og gennemsigtige regler og forbedre den måde, hvorpå procedurer for tilbagesendelse gennemføres. Returdirektivet, der blev vedtaget i 2008, har fastlagt klare, gennemsigtige og retfærdige fælles regler om tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere uden lovlig ret til at blive i EU og om anvendelse af tvangsforanstaltninger, tilbageholdelse og forbud mod genindrejse . Der kan dog gøres yderligere fremskridt for at sikre, at alle garantier, der ydes i henhold til dette, gennemføres jævnt i hele EU og fører til effektiv og human praksis over hele linjen.

Kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström, sagde: "Returdirektivet har haft en positiv indflydelse på national lovgivning og praksis. Det har været en drivkraft for ændringer med hensyn til frivillig afgang og overvågning af tvungen tilbagevenden. Det bidrog til en samlet reduktion af maksimale tilbageholdelsesperioder i hele EU og hjalp for at fremme alternativer til tilbageholdelse Stadig tilbageholdelsessituationen i en række medlemslande giver anledning til alvorlige betænkeligheder. Vi må derfor fortsætte vores bestræbelser på at håndhæve en troværdig og human politik gennem praksis, der sikrer de enkelte menneskers grundlæggende rettigheder og værdighed - uanset deres migrationsstatus kan være. "

reklame

Returdirektivet har bidraget til en positiv udvikling med hensyn til: respekt for grundlæggende rettigheder; retfærdige og effektive procedurer reduktion af sager, hvor migranter efterlades uden klar juridisk status forrang ved frivillig afgang, og fremme af reintegration og fremme af alternativer til tilbageholdelse.

På trods af disse positive ændringer er der stadig plads til forbedringer af den praktiske gennemførelse af direktivet og for tilbagesendelsespolitikker generelt.

Indsatsen bør fokusere på: aspekter knyttet til tilbageholdelsesforhold; en mere systematisk anvendelse af alternativer til tilbageholdelse oprettelse af uafhængige tvangsreturovervågningssystemer politikens overordnede effektivitet (f.eks. hurtigere procedurer og højere satser for - frivillig - tilbagesendelse).

reklame

Tallene viser en betydelig forskel mellem de personer, der er udstedt med en tilbagesendelsesbeslutning (ca. 484,000 personer i 2012, 491,000 i 2011 og 540,000 i 2010) og dem, der som følge heraf har forladt EU (ca. 178 i 000, 2012 i 167 og 000 2011 i 199).

De væsentligste årsager til ikke-tilbagevenden vedrører praktiske problemer i identifikationen af ​​hjemvendte og i indhentning af den nødvendige dokumentation fra myndigheder uden for EU. Derfor er forbedret samarbejde med lande uden for EU en vigtig komponent for at forbedre effektiviteten af ​​tilbagesendelsesprocedurer.

Alt i alt identificerede Kommissionen fem hovedområder:

  • Sikring af en korrekt og effektiv gennemførelse af de eksisterende regler: Kommissionen vil fortsat løse alle de mangler, der er identificeret i meddelelsen med medlemsstaterne. Den vil være særlig opmærksom på medlemsstaternes gennemførelse af direktivets bestemmelser, der vedrører tilbageholdelse af hjemvendte, beskyttelsesforanstaltninger og retsmidler samt behandling af mindreårige og andre sårbare personer i tilbagesendelsesprocedurer. Den vil bruge Schengen-evalueringsmekanismen til at vurdere overholdelsen af ​​reglerne inden for tilbagesendelse og forbedret tvungen tilbagesendelsesovervågning.
  • Fremme af mere ensartet og grundlæggende rettighedskompatibel praksis: Kommissionen vil vedtage en 'Return Handbook', der indeholder fælles retningslinjer og bedste praksis. Det vil støtte Europarådets bestræbelser på at kodificere detaljerede tilbageholdelsesstandarder.
  • Udvikling af yderligere dialog og samarbejde med lande uden for EU: Spørgsmål om tilbagesendelse og tilbagetagelse vil løbende blive behandlet konsekvent på en afbalanceret måde i samarbejdsdialoger med lande uden for EU, såsom den globale tilgang til migration og mobilitet og mobilitetspartnerskaber. Bestræbelserne på at opbygge kapacitet i lande uden for EU vil blive styrket, f.eks. For at forbedre deres evne til at yde hjælp og reintegrationsstøtte til hjemvendte.
  • Forbedring af det operationelle samarbejde mellem medlemsstater ved tilbagesendelse: Kommissionen vil bruge programmet Det Europæiske Migrationsnetværk som en samarbejdsplatform, især til indsamling og deling af information inden for frivillig tilbagevenden.
  • Styrkelse af FRONTEX's rolle inden for tilbagesendelsesområdet: Frontex 'koordineringsrolle inden for fælles tilbagesendelsesoperationer bør øges yderligere, således at der sikres, at fælles standarder relateret til human og værdig behandling af hjemvendte overholdes. Uddannelser bør organiseres i spørgsmål om tilbagesendelse.

Mere information

MEMO / 14 / 243
Kommunikation om EU's tilbagesendelsespolitik

Cecilia Malmström internet side
Følg kommissær Malmström på Twitter
GD Indre Anliggender internet side
Følg Generaldirektoratet for Indre Anliggender på Twitter

EU

Uge frem: Den tilstand, vi er i

Udgivet

on

Denne uges store opslag vil være EU -kommissionsformand von der Leyens 'State of the EU' (SOTEU) tale til Europa -Parlamentet i Strasbourg. Det er en indbildning lånt fra USA, da USA's præsident i begyndelsen af ​​hvert år taler til kongressen om sine (og det har altid været en han til dato) planer for det kommende år. 

Jeg er altid overrasket over amerikansk selvtillid og næsten uforgængelig tro på, at Amerika er den største nation på jorden. Selvom du synes, at du bare er fantastisk, må være en fornøjelig sindstilstand, får USA's parloøse tilstand på så mange niveauer i øjeblikket mig til at tro, at det overdrevent kritiske blik, europæerne har på deres lod, kan være et sundere perspektiv. Alligevel ville det nogle gange være rart, hvis vi kunne anerkende de mange fordele ved EU og være lidt mere 'europæiske og stolte'.

Det er svært at vurdere, hvor stor interesse SOTEU udøver uden for dem, der er mest engageret i EU's aktiviteter. Som regel går europæere, bortset fra en lille gruppe af de mest fromme, ikke rundt og bumser over, hvor bare blomstrende stor EU er, eller generelt begejstret for dens retning. Selvom vi måske har funderet over det kontrafaktiske, har Storbritannien givet alle EU -borgere et meget skarpt blik på "hvad nu hvis?" 

reklame

Når man ser på hvor verden ser ud, ser EU ud til at være i en sundere tilstand end de fleste - dette har også en bogstavelig betydning i år, vi er nok det mest vaccinerede kontinent på jorden, der er en ambitiøs plan om at turbo oplade vores økonomi ud af dens pandemiske nedgang, og kontinentet har stukket hagen ud og besluttet at gøre intet mindre end at lede verden i kampen mod klimaforandringer. Jeg føler personligt en stor stigning i håbet fra det faktum, at vi tilsyneladende kollektivt har besluttet, at nok er nok med dem inden for EU, der ønsker at tilbageskridt demokratiske værdier og retsstatsprincippet. 

Flere forslag kommer fra Kommissionen i denne uge: Vestager præsenterer planen for 'Europas digitale årti'; Borrell vil lægge EU's planer for forbindelser til Indo-Stillehavsområdet; Jourova vil skitsere EU's plan om beskyttelse af journalister; og Schinas vil præsentere EU's pakke om sundhedsberedskab og beredskab. 

Det er naturligvis en plenarmøde i Parlamentet. Bortset fra SOTEU vil den humanitære situation i Afghanistan og EU's forbindelser med Taleban -regeringen blive diskuteret; mediefrihed og retsstatsprincippet i Polen, Den Europæiske Sundhedsunion, EU's blå kort for højtuddannede migranter og LGBTIQ -rettigheder er alle til diskussion.

reklame

Læs

EU

Uge frem: Forvarslet er underarmet

Udgivet

on

Kommissionens næstformand Maroš Šefčovič forelægger onsdag (8. september) Kommissionens anden årlige strategiske fremsynsrapport. Rapporten kommer en uge forud for den årlige tale om 'EU -tilstand' af Kommissionens formand. Initiativet er en del af bestræbelserne på at sikre, at EU er modstandsdygtig over for udfordringer, men også i stand til at forberede sig ved at indlejre fremsyn i alle aspekter af politisk beslutningstagning. Rapporten for 2021 vil se på strukturelle globale megatrends frem mod 2050, der skal påvirke EU, og vil identificere områder, hvor EU kan øge sit globale lederskab. 

Tirsdag (7. september) holder kommissær Hahn et pressemøde om vedtagelsen af ​​Green Bonds -rammen, EUGBS (European Green Bond Standard) har til formål at være et "robust værktøj til at demonstrere, at de finansierer legitime grønne projekter i overensstemmelse med EU -taksonomi ”.

Europa-Parlamentet

reklame

Europa passer til Digital Age Executive Vice President og konkurrencekommissær Margrethe Vestager mødes (6. september) med formændene for fem udvalg (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) i parlamentet for at udveksle synspunkter om den digitale dagsorden. 

Kvinders rettighedsudvalg og delegationen for forbindelserne med Afghanistan vil mødes for at diskutere situationen for kvinder og pigers rettigheder.

Særkomitéen for bekæmpelse af kræft mødes torsdag (9. september) for at diskutere udveksling af sundhedsdata og digitalisering inden for forebyggelse og pleje af kræft samt en opdatering om implementeringen af ​​EU's kemikaliestrategi for bæredygtighed i sammenhæng af kræftforebyggelse.

reklame

Underudvalget om sikkerhed og forsvar vil drøfte situationen i Afghanistan samt en undersøgelse af 'EU -beredskab og reaktioner på kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) trusler' og Sven Mikser MEP (S&D, EE) udkast til rapport om ' Udfordringer og udsigter til multilaterale masseødelæggelsesvåben til våbenkontrol og nedrustning. 

Ret

EU-domstolen vil afgive udtalelse om inddrivelse af 2.7 mia. EUR fra Det Forenede Kongerige på grund af manglende indførelse af en risikobaseret tilgang til toldkontrol, på trods af gentagne advarsler fra OLAF, EU's uafhængige svigbekæmpelseskontor. Manglen på at løse dette problem betød også, at EU -producenter skulle konkurrere med undervurderede varer, der kom til EU via EU. OLAFs tal dækker årene 2011-2017. Andre vigtige domme forventes inden for asylområdet (C-18/20, C-768/19).

Rådet

Landbrugs- og fiskeriministre mødes uformelt fra 5.-7. Økonomi- og finansministre vil have et uformelt møde ved videokonference den 6. september og have endnu et uformelt møde den 10.-11. Som sædvanlig vil Eurogruppen mødes forud for det inklusive møde den 10. 

ECB

Den Europæiske Centralbank vil have sit regelmæssige månedlige møde torsdag, hvor inflationen nu overstiger 2%, og alle øjne vil blive rettet mod, hvad ECB vil gøre næste gang.

Tunesien

EU's højtstående repræsentant Josep Borrell besøger Tunesien fredag ​​(10. september). I juli afskedigede den tunesiske præsident Kais Saied premierministeren og mistænkte parlamentet for at påberåbe sig nødbeføjelser i lyset af demonstrationer over økonomiske vanskeligheder og en stigning i Covid-19-sager. EU har opfordret Tunesien til at respektere dets forfatning og retsstatsprincippet. . 

Læs

EU

Tilbage til skolen, EU Reporters blik på den kommende uge

Udgivet

on

Til dem af jer, der formåede at komme væk til en genoprettende sommerferie, godt gået, du får brug for det. Næste sigt bliver (endnu) travlt. 

Meget lovgivning har startet sin lovgivningsrejse gennem EU's komplekse beslutningstagningsmaskine med masser af meget kødfulde forslag på vej til at blive skåret, skåret i tern og krydret og til sidst smidt i forligsudvalgets stegepande, der skal præsenteres klokken fem af en bleary-eyed politiker som en hårdt vundet formandskabs triumf. Blandt biggies er de digitale og 'Fit for 55' klimaforslag. Klimaforslagene lover at være særligt blå mærker i betragtning af, at der allerede er aftalt en 'klimalov' om fastsættelse af COXNUMX -forpligtelser; at finde en endelig balance mellem forslagene vil kræve handel med heste af en hidtil ukendt skala.

Bruxelles-vejbanen lå ganske i dvale i august, indtil de katastrofale begivenheder i Afghanistan bragte 20 års vestlig intervention til en mindre end triumferende panikfyldt og grådig exit. 'Vesten' ligger i et ødelagt rod, med tillid til et alletiders laveste niveau. Von der Leyen -kommissionen præsenterede sig som en "geopolitisk" en, Bidens administration erklærede 'America's back!' - og alligevel er vi her. En ting jeg har lært er, at tingene aldrig er så slemme, at de ikke kan blive værre. Talebans triumf og den brutale påmindelse om, at ISIS ikke er forsvundet, vil hjælpe dem, der støtter deres idealer andre steder. Det er ikke et smukt billede, men Europa og det bredere 'Vesten' skal have sit bedre selvs mod, der forsvarer rettigheder, demokrati, retsstatsprincippet og velstand både i ind- og udland. 

reklame

I næste uge vil udenrigs- og forsvarsministre samles til uformelle råd for at diskutere følgerne af de seneste begivenheder. Den alvorlige ustabilitet tættere på hjemmet i blandt andet Nordafrika, Libanon og Hviderusland - og selvfølgelig Afghanistan.

Forsvarsministrene mødes for at diskutere EU's strategiske kompas, målet er at have et komplet dokument inden november; de seneste begivenheder har vist, at EU er nødt til at tage mere ansvar og samordnede foranstaltninger inden for sikkerhed og forsvar.

Tirsdag (31. august) vil der være et ekstraordinært møde mellem justits- og indenrigsministre, der samles for at diskutere, hvordan de vil håndtere den uundgåelige bevægelse af mennesker fra Afghanistan, genbosættelse i EU og også støtte de nabolande, der allerede har taget imod millioner af flygtninge, der får brug for mere økonomisk støtte.

reklame

Lovregel

Det er svært at være et fyrtårn for retsstaten i udlandet, hvis dine egne bestanddele med glæde river normer op, hvilket bringer mig til Polen og Ungarn, hvor statstilstanden har været i løbet af sommeren.

Von der Leyen afviste parlamentsmedlemmer og juridiske eksperter i et brev på fem sider, der angav, hvordan Ungarn havde overtrådt seks af otte retsstatsprincipper i forbindelse med udgifterne til EU-budgettet og derfor skulle udløse den nyligt præget 'retsstatsprincipalitet' mekanisme til at forhindre misbrug af midler. Von der Leyen skrev, at MEP'erne ikke havde fremlagt tilstrækkeligt bevis for overtrædelserne, og at Kommissionen "ikke er blevet opfordret til at handle ordentligt".

Polens regningsdag den 16. august var en ikke-begivenhed, med yderligere præarikation fra Kommissionens hovedkvarter. Man kan ikke lade være med at tro, at der er nogen i Kommissionens juridiske tjeneste, der har Douglas Adams -citatet indrammet på deres væg: ”Jeg elsker deadlines. Jeg elsker den hæsblæsende støj, de laver, når de går forbi. ”

Kommissionen sparkede dåsen ned ad vejen, da de ”læste og analyserede” Polens svar. Næstformand Jourova besøger Polen mandag (30. august). Støjene fra justitsminister Zbigniew Ziobro er ikke opmuntrende, for nylig tweetede, at EU er involveret i en "hybrid krig" mod EU. 

I mellemtiden bliver Slovenien ved med at gå i stå med at nominere anklagere til den europæiske anklagemyndighed, mens den slovenske premierminister Jansa blokerer for nomineringer.

Læs
reklame
reklame
reklame

trending