Følg os

Forsiden

Udarbejdelse af økonomi- og finansministre Rådet, Luxembourg 20 juni

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

photo_1371871351603-2-HDEU's Ministerråd for Økonomi og Finans (ECOFIN) finder sted i Luxembourg den 20. juni kl. 10. Europa-Kommissionen vil være repræsenteret af Vicepræsident for Økonomiske og Monetære Anliggender Olli Rehn, Det indre marked Kommissær Michel Barnier Beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig Kommissær Algirdas Šemeta og  Finansiel programmering og budget Kommissær Janusz Lewandowski. En pressekonference forventes at finde sted efter mødet.

Udkast til det almindelige budget for 2015 (PF)

Kommissær Lewandowski vil forelægge udkastet til 2015-budgettet for EU (IP / 14 / 665), vedtaget af Kommissionen den 12. juni 2014. Budgetforslaget fokuserer på projekter, der gør Europa økonomisk stærkere og tager højde for de finansielle konsekvenser af medlemsstaternes nylige politiske beslutninger inden for områder som energi eller Ukraine. Betalinger i områder, der understøtter Europas økonomiske vækst og beskæftigelse, såsom videnskab og forskning, energi eller ungdomsbeskæftigelse, stiger med + 29.5%.

reklame

Andelen af ​​EU's funktionelle omkostninger forbliver stabil på omkring 4.8% af det samlede budget. Dens stigning er omkring den forventede inflationsrate; derfor stiger det ikke reelt. Udkastet til budget omfatter også den tredje 1% personale reduktion på tre år.

Mere information

Lukning af smuthuller i selskabsbeskatning (ET)

reklame

Rådet forventes at nå til politisk enighed om at lukke et vigtigt smuthul i moder- datterselskabsdirektivet, som nogle virksomheder har brugt til at unddrage beskatning.

I november 2013 foreslog Kommissionen ændringer i moderselskabsdirektivet, som indeholdt, at forebyggelse af specifikke skatteplanlægningsordninger (hybridlånsordninger) skulle være omfattet af skattefritagelser (IP / 13 / 1149). Med dette ændringsforslag vil virksomhederne ikke længere være i stand til at udnytte forskelle i, hvordan medlemslandene skatter koncernintern fortjeneste, for at undgå at betale nogen form for skat. Resultatet bliver, at moderselskabsdirektivet fortsat kan sikre lige vilkår for virksomheder i det indre marked uden at åbne muligheder for aggressiv skatteplanlægning. Dette forslag var en af ​​de foranstaltninger, som Kommissionen meddelte i sin handlingsplan for bekæmpelse af skattesvig og -unddragelse (IP / 12 / 1325).

Bankbidrag i henhold til Bank Recovery and Resolution Directive / Single Resolution Mechanism (SRM) -forordningen - status (CH)

Den Europæiske Union har vedtaget nye beslutningsregler for alle EU-banker (MEMO / 14 / 294). Det er nu afgørende at lave de nationale beslutningsfonde, der er fastlagt ved bankens genopretnings- og resolutionsdirektiv (BRRD) (MEMO / 14 / 297) og den fælles beslutningsfond (SRF), der blev oprettet ved forordningen om en fælles beslutningsprocedure (MEMO / 14 / 295) en realitet.

Europa-Kommissionen bemyndiges til at vedtage en delegeret retsakt om bankers bidrag til de nationale beslutningsfonde under BRRD og et forslag til Rådets gennemførelsesretsakt om bankers bidrag til fonden for en fælles beslutning i henhold til forordningen om en fælles resolution (SRM). Begge handlinger vil klarlægge, hvordan og hvor meget enkelte banker skal betale til fondene for at nå de målniveauer, der er fastsat i lovgivningen.

Kommissionens tjenestegrene arbejder nu på disse tekster og drøfter med eksperter udpeget af medlemsstaterne og Europa-Parlamentet på regelmæssige møder i ekspertgruppen om bank, betalinger og forsikring. Dette arbejde suppleres med en offentlig høring af alle interesserede interessenter. Kommissionen har til hensigt at vedtage begge retsakter inden september 2014 for at sikre sammenhæng og en effektiv vedtagelsesproces.

Kommissær Barnier vil informere Rådet om situationen for disse drøftelser. Han ser frem til det konstruktive samarbejde mellem medlemslandene. Navnlig afhænger Kommissionens arbejde af data af høj kvalitet, som medlemsstaterne er blevet opfordret til at yde på deres respektive banksektorer.

Code of Conduct for Business Taxation (ET)

Rådet forventes at vedtage konklusioner om rapporten fra adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning. Kodeksen for adfærdskoncernen rapporterer til Rådet om de fremskridt, der er opnået inden udgangen af ​​hvert formandskab. Hovedproblemerne i den aktuelle rapport er:

Patentbokse: (Patentkasser er en form for skatteincitament til at fremme forskning og udvikling). I december 2013 opfordrede Rådet gruppen til at analysere kriterierne for at bestemme økonomiske stof i slutningen af ​​juni 2014 og vurder alle patentkasser i EU inden udgangen af ​​2014. Patentkasser er de lande, der er omfattet af vurderingsprocessen, Belgien, Cypern, Spanien, Frankrig, Ungarn, Luxembourg, Malta, Holland, Portugal og Det Forenede Kongerige.

Gruppen skulle aflægge rapport til Rådet med sin analyse af stofkriteriet, men har endnu ikke kunnet nå til enighed om dette punkt. Ikke desto mindre har koncernen for at opfylde december-fristen anmodet Kommissionen om at udarbejde udkast til vurderinger af alle patentkasser, bortset fra elementer relateret til substanskriteriet. Disse udkast vurderes derefter, når der er opnået enighed om substansspørgsmålet.

Dialog med Schweiz: I 2011 identificerede koncernen fem schweiziske selskabsskatteforanstaltninger, som den anså for skadelige. Gennem en dialog mellem Kommissionen og Schweiz blev det klart, at Schweiz var rede til at afskaffe de fem skadelige foranstaltninger som led i en reform af selskabsskattereglerne. I juni 2014 blev dialogen afsluttet. Alle medlemsstater har aftalt en fælles erklæring med Schweiz.

Bidrag til Det Europæiske Råd den 26.-27. Juni - Det europæiske semester 2014 (SOC)

Rådet forventes at godkende de landespecifikke henstillinger (CSR'er), som Kommissionen foreslog på 2 juni for hvert medlemsland (undtagen programlandene) under det europæiske semester (IP / 14 / 623) (MEMO / 14 / 388). Disse anbefalinger dækker en bred vifte af spørgsmål vedrørende offentlige finanser og strukturreformer, herunder områder som beskatning, pensioner, offentlig administration, tjenester og arbejdsmarkeder. Skræddersyet til at løse de specifikke udfordringer i hvert land, er de landespecifikke henstillinger beregnet til at understøtte tilbagevenden til bæredygtig vækst og beskæftigelse. De omfatter især foranstaltninger til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed.

Som vicepræsident Rehn sagde: "Kommissionens opgave er at præsentere troværdige, realistiske og realiserbare politiske initiativer, og det er, hvad [vores] anbefalinger handler om. De giver politiske anbefalinger til medlemslandene og også til euroområdet i sin helhed om, hvad der er nødvendigt for at øge bæredygtig vækst, for at øge investeringerne, skabe bæredygtige job og sikre sunde offentlige finanser."

Grækenland og Cypern modtog ikke landespecifikke henstillinger, da begge lande er underlagt mere regelmæssig og separat overvågning under deres respektive makroøkonomiske tilpasningsprogrammer, der sigter mod at genoprette den finansielle stabilitet, øge konkurrenceevnen og skabe betingelser for bæredygtig vækst og jobskabelse.

EU-stats- eller regeringschefer forventes at tilslutte sig disse anbefalinger på Det Europæiske Råds møde i 26-27 juni. Anbefalingerne vil så formelt blive vedtaget af Rådet den 8 juli. Det vil være op til medlemsstaterne at gennemføre henstillingerne, når de udarbejder deres nationale budgetter og andre relevante politikker. Kommissionen overvåger grundigt denne gennemførelse.

Mere information

Rådet forventes også at godkende Europa-Kommissionens henstilling om gennemførelsen af ​​de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker i de medlemsstater, hvis valuta er euroen.

Den økonomiske og finansielle krise har tydeligt udsat det tætte indbyrdes forhold i euroområdet. Euroområdets overordnede retningslinjer fremhæver de politiske tiltag både på medlemsstatsniveau og på euroområdet, der er nødvendige for at forbedre euroområdets funktion som helhed. Dette vedrører specifikt områderne strukturreformpolitik, finanspolitik, finansmarkedspolitik og uddybning af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU).

EU's stats- og regeringschefer forventes at godkende henstillingen fra Det Europæiske Råds møde i 26-27 juni. Anbefalingen vil blive formelt vedtaget af Rådet den 8 juli. Det vil derefter være op til eurolandene, navnlig i forbindelse med politisk koordinering på Eurogruppen-niveau, at gennemføre disse retningslinjer.

Mere information

Gennemførelse af stabilitets- og vækstpagt (SOC)

Efter drøftelserne forventes Rådet at tage stilling til Europa-Kommissionens henstillinger (MEMO / 14 / 382) med hensyn til ophævelse af proceduren for uforholdsmæssigt store underskud (EDP) for nogle medlemsstater. Som Rehn sagde den 2. juni: "Vi anbefaler Rådet at afslutte proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud i seks medlemsstater: Belgien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Nederlandene, Østrig og Slovakiet. Disse lande har alle bragt deres underskud bæredygtigt under 3% af BNP, og jeg vil gerne lykønske dem med denne præstation."

I øjeblikket er der 17 EU-lande (dvs. alle medlemsstater undtagen Bulgarien, Tyskland, Estland, Italien, Ungarn, Letland, Litauen, Luxembourg, Rumænien, Finland og Sverige) underlagt en EDP, mens der var 24 medlemsstater i denne situation i 2011. Hvis Rådet følger Kommissionens henstillinger og vedtager beslutningerne om at afslutte EDP for de seks berørte lande, falder antallet af lande i proceduren med uforholdsmæssigt store underskud til 11.

"Dette viser, at stabilitets- og vækstpagten fungerer, og Europas offentlige finanser repareres, "Vicepræsident Rehn tilføjede.

Mere information

Konvergensrapporter og udvidelse af euroområdet (SOC)

Den 4. juni offentliggjorde Europa-Kommissionen sin konvergensrapport fra 2014, som vurderer otte medlemslandes parathed til at tilslutte sig den fælles valuta på grundlag af de konvergenskriterier, der er defineret i traktaten. (IP / 14 / 627)(MEMO / 14 / 391)

Som vicepræsident Rehn sagde: "De lande, vi har kigget på - Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Ungarn, Litauen, Polen, Rumænien og Sverige - har gjort ujævne fremskridt i retning af dette mål."

Litauen skiller sig ud fra denne gruppe, da det nu opfylder alle konvergenskriterier. Som vicepræsident Rehn sagde "Litauen opfylder troværdigt de fem Maastricht-kriterier for indførelse af euro: inflation er et godt stykke under referenceværdien; budgetunderskuddet og den offentlige gæld er begge på en bæredygtig vej; valutakursen har været stabil over for euroen uden tegn på spænding; og de lange renter er konvergeret til lave niveauer. Desuden er den juridiske ramme bragt i fuld overensstemmelse med traktatens krav. "

Europa-Kommissionen har derfor foreslået, at EU-Ministerrådet beslutter, at Litauen kan vedtage euroen på 1 januar 2015.

Rådet vil udveksle synspunkter om konvergensrapporterne offentliggjort henholdsvis af Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (ECB). Desuden forventes medlemmerne af Rådet, der repræsenterer eurolande, at vedtage en henstilling om indførelse af euro i Litauen.

Rådet for almindelige anliggender forventes at vedtage den formelle afgørelse om sagen om 23 juli, efter at EU's stats- og regeringschefer har drøftet emnet på 26-27 juni, og efter at Europa-Parlamentet har afgivet udtalelse.

Mere information

2014 konvergensrapporten
ECB Konvergensrapport

Energibeskatning (ET)

Rådet er forpligtet til uden diskussion at vedtage en statusrapport om energibeskatningsdirektivet, som Europa-Kommissionen har foreslået på 13 April 2011.

Formålet med dette forslag er at revidere beskatningen af ​​energiprodukter i EU og omstrukturere den måde, hvorpå energiprodukter beskattes for at fjerne de nuværende ubalancer. Den foreslåede energiafgift vil blive opdelt i to skatter - på CO2 emissioner og generelt energiforbrug (se IP / 11 / 468).

Under det græske formandskab for Rådet blev mange ændringsforslag til Kommissionens forslag stillet og drøftet. Til trods for de intense forhandlinger blev der ikke modtaget enstemmig støtte til disse ændringer, og der er endnu ikke tegn på et politisk kompromis om denne fil. Det kommende italienske formandskab har signaleret, at den har til hensigt at fortsætte arbejdet med sagen.

Økonomi

Udstedelse af grønne obligationer vil styrke euroens internationale rolle

Udgivet

on

Eurogruppens ministre drøftede euroens internationale rolle (15. februar) efter offentliggørelsen af ​​Europa-Kommissionens meddelelse af (19. januar), 'Det europæiske økonomiske og finansielle system: fremme styrke og modstandsdygtighed'.

Formand for Eurogruppen, Paschal Donohoe sagde: ”Målet er at reducere vores afhængighed af andre valutaer og styrke vores autonomi i forskellige situationer. Samtidig indebærer øget international brug af vores valuta også potentielle afvejninger, som vi fortsat vil overvåge. Under drøftelsen understregede ministrene potentialet ved udstedelse af grønne obligationer til at forbedre markenes anvendelse af euroen, samtidig med at de bidrog til at nå vores klimatransitionsmål. ”

Eurogruppen har drøftet spørgsmålet flere gange de seneste år siden Eurotopmødet i december 2018. Klaus Regling, administrerende direktør for den europæiske stabilitetsmekanisme, sagde, at overdreven tillid til dollaren indeholdt risici, hvilket gav Latinamerika og den asiatiske krise i 90'erne som eksempler. Han henviste også skråt til "nyere episoder", hvor dollarens dominans betød, at EU-virksomheder ikke kunne fortsætte med at arbejde med Iran i lyset af amerikanske sanktioner. Regling mener, at det internationale monetære system langsomt bevæger sig mod et multipolært system, hvor tre eller fire valutaer vil være vigtige, herunder dollar, euro og renminbi. 

reklame

Europakommissionær for økonomi, Paolo Gentiloni, var enig i, at euroens rolle kunne styrkes gennem udstedelse af grønne obligationer, der forbedrede markternes anvendelse af euroen, samtidig med at det bidrog til at nå vores klimamål for Next Generation EU-midler.

Ministrene var enige om, at der var behov for en bred indsats til støtte for euroens internationale rolle, som omfatter fremskridt inden for bl.a. Den Økonomiske og Monetære Union, bankunionen og kapitalmarkedsunionen for at sikre euroens internationale rolle.

reklame

Læs

EU

Europæisk menneskerettighedsdomstol støtter Tyskland over Kunduz-luftangrebssagen

Udgivet

on

By

En undersøgelse foretaget af Tyskland om et dødbringende luftangreb i 2009 nær den afghanske by Kunduz, der blev beordret af en tysk kommandør, overholdt dens forpligtelser med hensyn til livsret, fastslog Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol tirsdag den 16. februar skriver .

Dommen fra den Strasbourg-baserede domstol afviser en klage fra den afghanske statsborger Abdul Hanan, der mistede to sønner i angrebet, om at Tyskland ikke opfyldte sin forpligtelse til effektivt at undersøge hændelsen.

I september 2009 kaldte den tyske chef for NATO-tropper i Kunduz en amerikansk kampfly til at slå to brændstofbiler nær byen, som NATO mente var blevet kapret af Talibans oprørere.

Den afghanske regering sagde på det tidspunkt, at 99 mennesker, herunder 30 civile, blev dræbt. Uafhængige rettighedsgrupper anslået mellem 60 og 70 civile blev dræbt.

reklame

Dødstallet chokerede tyskerne og tvang i sidste ende sin forsvarsminister til at træde tilbage på grund af beskyldninger om at dække over antallet af civile tab i opløbet til Tysklands valg i 2009.

Tysklands føderale anklagemyndighed havde fundet ud af, at kommandanten ikke påtog sig strafferetligt ansvar, hovedsageligt fordi han var overbevist om, da han beordrede luftangrebet, at der ikke var nogen civile til stede.

For at han kunne holdes ansvarlig i henhold til international lov, ville han skulle have fundet ud af, at han havde handlet med den hensigt at forårsage overdrevne civile tab.

reklame
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol overvejede effektiviteten af ​​Tysklands efterforskning, herunder om den fastslog en begrundelse for dødelig magtanvendelse. Det overvejede ikke lovligheden af ​​luftangreb.

Af 9,600 NATO-tropper i Afghanistan har Tyskland den næststørste kontingent bag USA.

En fredsaftale i 2020 mellem Taliban og Washington opfordrer udenlandske tropper til at trække sig tilbage den 1. maj, men den amerikanske præsident Joe Bidens administration gennemgår aftalen efter en forværring af sikkerhedssituationen i Afghanistan.

Tyskland forbereder sig på at udvide mandatet til sin militære mission i Afghanistan fra 31. marts til slutningen af ​​dette år med troppsniveauer på op til 1,300 ifølge et udkast til dokument set af Reuters.

Læs

EU

Digitalisering af EU-retssystemer: Kommissionen indleder offentlig høring om grænseoverskridende retligt samarbejde

Udgivet

on

Den 16. februar lancerede Europa-Kommissionen en offentlig høring om modernisering af EU's retssystemer. EU sigter mod at støtte medlemslandene i deres bestræbelser på at tilpasse deres retssystemer til den digitale tidsalder og forbedre dem EU grænseoverskridende retligt samarbejde. Justiskommissær Didier Reynders (billedet) sagde: “COVID-19-pandemien har yderligere understreget vigtigheden af ​​digitalisering, også inden for retfærdighed. Dommere og advokater har brug for digitale værktøjer for at kunne arbejde hurtigere og mere effektivt sammen.

Samtidig har borgere og virksomheder brug for onlineværktøjer til en lettere og mere gennemsigtig adgang til domstolene til en lavere pris. Kommissionen stræber efter at skubbe denne proces frem og støtte medlemslandene i deres bestræbelser, herunder med hensyn til at lette deres samarbejde i grænseoverskridende retslige procedurer ved hjælp af digitale kanaler. " I december 2020 vedtog Kommissionen en kommunikation skitserer de handlinger og initiativer, der skal fremme digitaliseringen af ​​retssystemer i hele EU.

Den offentlige høring vil samle synspunkter om digitaliseringen af ​​EU's grænseoverskridende civile, kommercielle og strafferetlige procedurer. Resultaterne af den offentlige høring, hvor en bred vifte af grupper og enkeltpersoner kan deltage, og som er tilgængelige her indtil den 8. maj 2021 vil indgå i et initiativ om digitalisering af grænseoverskridende retligt samarbejde, der forventes ved udgangen af ​​dette år, som annonceret i 2021 Kommissionens arbejdsprogram.

Læs
reklame
reklame
reklame

trending