Slut med os

coronavirus

#EBA - Tilsynsførende siger, at EU-banksektoren gik ind i krisen med solide kapitalpositioner og forbedret aktivkvalitet

Udgivet

on

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) offentliggjorde i dag (9. juni) den syvende EU-dækkende gennemsigtighedsøvelse. Denne yderligere videregivelse af data kommer som et svar på udbruddet af COVID-19 og giver markedsdeltagere data på bankniveau pr. 31. december 2019 inden krisens start. Dataene bekræfter, at EU-banksektoren gik ind i krisen med solide kapitalpositioner og forbedret aktivkvalitet, men viser også den betydelige spredning på tværs af banker.

CET1-forhold

NPL-forhold

Udnyttelsesgrad

(overgangsperiode)

(fuldt lastet)

(fuldt indfaset)

25. pkt

13.9 %

13.4 %

1.2 %

4.9 %

Vægtet gennemsnit

15.1 %

14.8 %

2.7 %

5.5 %

75. pkt

18.5 %

18.4 %

4.3 %

8.4 %

Kommenterer offentliggørelsen af ​​resultaterne, formand for EBA, Jose Manuel Campa (afbilledet) sagde: “EBA finder, at levering af markedsdeltagere med kontinuerlig information om bankers eksponeringer og aktivkvalitet er afgørende, især i øjeblikke med øget usikkerhed. Formidling af bankers data supplerer vores løbende overvågning af risici og sårbarheder i banksektoren og bidrager til at bevare den finansielle stabilitet i det indre marked. ”

I forbindelse med en hidtil uset sundhedskrise bekræfter EU-dækkende gennemsigtighedsdata, at banker gik ind i denne udfordrende periode i en stærkere position end i tidligere kriser i tråd med EBA's ''Tematisk note om den første indsigt i Covid-19-påvirkningerne'. Sammenlignet med den globale finanskrise i 2008-2009 har banker nu større kapital- og likviditetsbuffere.

EU-banker rapporterede om stigende kapitalprocent i 2019. Den EU-vejede gennemsnitlige CET1 fuldt belastede kapitalprocent var 14.8% pr. 4. kvartal 2019, ca. 40bps højere end 3. kvartal 2019. Tendensen blev understøttet af højere kapital, men også kontraherende risikoeksponeringsbeløb (REA ). Fra december 2019 rapporterede 75% af bankerne en fuldt belastet kapitalprocent på CET1 over 13.4%, og alle banker rapporterede en ratio over 11%, langt over de lovmæssige krav. Sammenlignet med forrige kvartal forblev interkvartilområdet stabilt.

EU-vægtede fuldt indfasede gearingsgrad var 5.5% pr. December 2019. Gearingsgraden steg med 30 bps i forhold til det foregående kvartal drevet af stigende kapital og faldende engagementer. Den laveste rapporterede gearingsgrad var 4.7% på landsplan og 1.6% på bankniveau.

EU-bankernes aktivkvalitet har været i en forbedret tendens i de sidste par år. Fra 4. kvartal 2019 faldt det EU-vægtede gennemsnitlige NPL-forhold til 2.7%, 20 bps lavere end i 3. kvartal 2019. Kvartalet for 4. kvartal 2019 var det laveste, siden EBA indførte en harmoniseret definition af NPL'er i de europæiske lande. Spredning i NPL-forholdet på tværs af lande forblev bred, med få banker, der stadig rapporterede tocifrede nøgletal, skønt interkvartilområdet komprimeret med 80 bps i sidste kvartal til 3.1%.

  • EBA udsatte den EU-dækkende stresstestøvelse til 2021 for at give bankerne mulighed for at fokusere på og sikre kontinuitet i deres kerneaktiviteter, herunder support til deres kunder.
  • EBA har gennemført gennemsigtighedsøvelser på EU-niveau årligt siden 2011. Gennemsigtighedsøvelsen er en del af EBA's løbende bestræbelser på at fremme gennemsigtighed og markedsdisciplin på EU's finansielle marked og supplerer bankernes egne søjle 3-oplysninger som fastlagt i EU's kapitalkravsdirektiv (CRD). I modsætning til stresstest er gennemsigtighedsøvelser udelukkende afsløringsøvelser, hvor kun bank-for-bank-data offentliggøres, og der ikke anvendes chok på de faktiske data.
  • Forår 2020-gennemsigtighedsøvelsen dækker 127 banker fra 27 EØS-lande, og data offentliggøres på det højeste niveau af konsolidering pr. September 2019 og december 2019. Gennemsigtighedsøvelsen er fuldt ud afhængig af tilsynsrapporteringsdata.
  • Sammen med datasættet tilvejebringer EBA også et dokument, der fremhæver de vigtigste statistikker, der er afledt af datasættet, og en bred vifte af interaktive værktøjer, der giver brugerne mulighed for at sammenligne og visualisere data ved hjælp af kort på land- og bank-for-bank-niveau.

 

coronavirus

Kommissionen godkender den tyske ordning for at kompensere udbydere af indkvartering inden for børne- og ungdomsuddannelse for skader, der er lidt på grund af koronavirusudbruddet

Udgivet

on

Europa-Kommissionen godkendte i henhold til EU-reglerne for statsstøtte en tysk ordning til kompensation af boligudbydere for børne- og ungdomsuddannelse for tab af indtægter forårsaget af koronavirusudbruddet. Den offentlige støtte vil have form af direkte tilskud. Ordningen vil kompensere for op til 60% af det tab af indtægter, som de støtteberettigede modtagere har haft i perioden mellem begyndelsen af ​​lockdown (som startede på forskellige datoer i de regionale stater) og 31. juli 2020, da deres indkvarteringsfaciliteter skulle lukkes på grund af til de restriktive foranstaltninger, der blev gennemført i Tyskland.

Ved beregning af tabet af indtægter skal reduktioner i omkostninger som følge af indtægter genereret under lockdown og eventuel finansiel støtte ydet eller faktisk udbetalt af staten (og især ydet i henhold til ordningen SA.58464) eller tredjeparter til at håndtere konsekvenserne af koronavirusudbruddet fratrækkes. På statsligt plan har faciliteter, der er kvalificerede til at ansøge, et budget på op til 75 mio. EUR.

Disse midler er imidlertid ikke øremærket udelukkende til denne ordning. Derudover har regionale myndigheder (kl delstater eller lokalt niveau) kan også bruge denne ordning fra de lokale budgetter. Under alle omstændigheder sikrer ordningen, at de samme støtteberettigede omkostninger ikke kan kompenseres to gange med forskellige administrative niveauer. Kommissionen vurderede foranstaltningen under Artikel 107 (2) (b) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der gør det muligt for Kommissionen at godkende statsstøtteforanstaltninger, der ydes af medlemsstaterne for at kompensere bestemte virksomheder eller specifikke sektorer for skader forårsaget af usædvanlige begivenheder, såsom koronavirusudbruddet.

Kommissionen fandt, at den tyske ordning vil kompensere for skader, der er direkte forbundet med koronavirusudbruddet. Den fandt også, at foranstaltningen er forholdsmæssig, da den påtænkte erstatning ikke overstiger det, der er nødvendigt for at kompensere for erstatningen. Kommissionen konkluderede derfor, at ordningen er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Flere oplysninger om de foranstaltninger, Kommissionen har truffet for at imødegå de økonomiske virkninger af coronaviruspandemien, kan findes : Gå hertil, log ind ved hjælp af den e-mail du bruger til EyeOnWater og klik på “Tilføj et nyt billede”. Følg vejledningen til at uploade, vælge eller tage et nyt billede.. Den ikke-fortrolige version af beslutningen vil blive gjort tilgængelig under sagsnummeret SA.59228 i EU statsstøtte register om Kommissionens konkurrence internet side.

Continue Reading

Østrig

Kommissionen godkender østrigske foranstaltninger til støtte for jernbanegods- og passageroperatører, der er berørt af koronavirusudbruddet

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har i henhold til EU-reglerne for statsstøtte godkendt to østrigske foranstaltninger, der understøtter jernbanegodssektoren og en foranstaltning, der understøtter jernbanepassagerersektoren i forbindelse med koronavirusudbruddet. De to foranstaltninger, der støtter jernbanegodssektoren, vil sikre øget offentlig støtte for yderligere at tilskynde til flytning af godstrafik fra vej til jernbane, og den tredje foranstaltning indfører midlertidig lettelse for jernbaneoperatører, der leverer passagertjenester på kommercielt grundlag.

Kommissionen fandt, at foranstaltningerne er gavnlige for miljøet og for mobiliteten, da de understøtter jernbanetransport, som er mindre forurenende end vejtransport, samtidig med at trafikbelastningen mindskes. Kommissionen fandt også, at foranstaltningerne er forholdsmæssige og nødvendige for at nå det forfulgte mål, nemlig at støtte modalskiftet fra vej til jernbane, uden at føre til unødig konkurrenceforvridning. Endelig er afkaldet på infrastrukturadgangsafgifter, der er fastsat i den anden og tredje foranstaltning, der er beskrevet ovenfor, i tråd med den nyligt vedtagne forordning (EU) 2020/1429.

Denne forordning tillader og tilskynder medlemsstaterne til midlertidigt at godkende nedsættelse, fritagelse eller udsættelse af gebyrer for adgang til jernbaneinfrastruktur til under direkte omkostninger. Som et resultat konkluderede Kommissionen, at foranstaltningerne er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler, især 2008 Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til jernbanevirksomheder (retningslinjerne for jernbanen).

Koncerndirektør Margrethe Vestager med ansvar for konkurrencepolitikken sagde: ”De foranstaltninger, der er godkendt i dag, vil gøre det muligt for de østrigske myndigheder at støtte ikke kun jernbanegodstransportoperatører, men også kommercielle passageroperatører i forbindelse med koronavirusudbruddet. Dette vil bidrage til at opretholde deres konkurrenceevne sammenlignet med andre transportformer i tråd med EU's Green Deal-mål. Vi arbejder fortsat med alle medlemsstater for at sikre, at nationale støtteforanstaltninger kan indføres så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med EU-reglerne. ”

Den fulde pressemeddelelse er tilgængelig online

Continue Reading

coronavirus

Kommissionen godkender en estisk ordning på 5.5 mio. EUR til støtte for virksomheder, der er aktive i turistsektoren, der er berørt af koronavirusudbrud

Udgivet

on

By

Europa-Kommissionen har godkendt en estisk ordning på 5.5 millioner euro til støtte for virksomheder, der er aktive i turistsektoren, der er berørt af koronavirusudbruddet. Foranstaltningen blev godkendt under statsstøtte Midlertidig ramme. Den offentlige støtte vil have form af direkte tilskud og vil være åben for udbydere af rejsearrangementer, rejsebureauer, turistattraktionsoperatører, udbydere af turistservices, internationale udbydere af busser, konferencearrangører og turistguider.

Formålet med foranstaltningen er at afbøde de pludselige likviditetsmangel, som disse virksomheder står over for på grund af de restriktive foranstaltninger, som regeringen har indført for at begrænse spredningen af ​​virussen. Kommissionen fandt, at den estiske foranstaltning er i overensstemmelse med betingelserne i den midlertidige ramme. Navnlig vil supporten (i) ikke overstige € 800,000 pr. Virksomhed; og (ii) tildeles senest den 30. juni 2021.

Kommissionen konkluderede, at foranstaltningen er nødvendig, passende og forholdsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i den midlertidige ramme. På dette grundlag godkendte Kommissionen foranstaltningen i henhold til EU's regler om statsstøtte. Flere oplysninger om den midlertidige ramme og andre tiltag, som Kommissionen har truffet for at imødegå den økonomiske indvirkning af coronaviruspandemien, kan findes : Gå hertil, log ind ved hjælp af den e-mail du bruger til EyeOnWater og klik på “Tilføj et nyt billede”. Følg vejledningen til at uploade, vælge eller tage et nyt billede..

Den ikke-fortrolige udgave af beslutningen vil kunne findes under sagsnummer SA.59338 i statsstøtte register om Kommissionens konkurrence hjemmeside, når der er blevet løst nogen fortrolighedsproblemer. 

Continue Reading
reklame

Facebook

Twitter

trending