Følg os

Konkurrence

Rådet Konkurrenceevne: 20-21 februar 2014

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

550Det første råd om konkurrenceevne under det græske EU-formandskabs mandat finder sted i Bruxelles den 20.-21. Februar 2014.

Den 20. februar er minister for udvikling, konkurrenceevne, infrastruktur, transport og netværk Kostas Hatzidakis formand for Rådet for industrien og det indre marked. Europa-Kommissionen vil være repræsenteret af næstformand Antonio Tajani, kommissær for industri og iværksætteri; Næstformand Joaquín Almunia, kommissær for konkurrence; Kommissær Michel Barnier, ansvarlig for det indre marked og Sservices og kommissær Tonio Borg, ansvarlig for sundhed.

Den 21. februar vil Christos Vasilakos, generalsekretær for forskning og teknologi i Ministeriet for Uddannelse og Forskning, være formand for Rådet for forsknings- og rumpunkter. Europa-Kommissionen vil være repræsenteret af næstformand Antonio Tajani og kommissær Máire Geoghegan-Quinn, der er ansvarlig for forskning og innovation.

reklame

Torsdag den 20. februar

INDUSTRI

Industriel konkurrenceevne

reklame

Den 20. februar vil Konkurrencestyret starte den politiske debat om EU's industrielle konkurrenceevne inden Det Europæiske Råds møde i marts 2014 om industriel konkurrenceevne. Sidstnævnte vil give en enestående mulighed for at styrke Europas industrielle konkurrenceevne ved at mobilisere aktører til at gennemføre konkrete foranstaltninger på tværs af økonomien for at levere industrielle ændringer. Der er behov for politisk støtte på højt niveau for at lette gennemførelsen af ​​industripolitik og strukturreformer, både på EU-plan og på nationalt og regionalt niveau.

Næstformand Tajani vil præsentere fire nyligt vedtagne meddelelser fra Kommissionen. For det første vil han beskrive meddelelsen 'For en europæisk industriel renæssance' (IP / 14 / 42 og MEMO / 14 / 37) hvor Kommissionen har fastlagt sine nøgleprioriteter for industripolitikken ved at give et overblik over allerede iværksatte aktioner og fremsat et begrænset antal nye aktioner for at fremskynde opnåelsen af ​​dets overordnede mål: at øge industriens bidrag til BNP til så meget som 20% inden 2020. For det andet vil han fremhæve de vigtigste konklusioner i meddelelsen "En vision for det indre marked for industriprodukter": lovgivning om produkter for det indre marked er ikke kun en nøglefaktor for den europæiske industris konkurrenceevne, men også til forbruger- og miljøbeskyttelse.

Det understreger imidlertid også, at bestræbelserne på at styrke håndhævelsesmekanismerne skal intensiveres. For det tredje vil han drøfte industriens udfordringer i forbindelse med de høje energipriser som understreget i meddelelsen "Energipriser og -omkostninger i Europa". Endelig vil vicepræsident Tajani præsentere 'En politisk ramme for klima og energi i perioden fra 2020 til 2030', der repræsenterer et nyt skridt på EU's vej til inden 2050 at opnå en konkurrencedygtig økonomi med lavt kulstofindhold. For at sikre miljøintegriteten i vores energi- og klimapolitik - samtidig med at den opretholder en levende og blomstrende industri i Europa langs hele den industrielle værdikæde - foreslog Kommissionen at opretholde sine foranstaltninger mod kulstoflækage.

For mere information, Klik her, her, her og her.

9. ministermøde i Middelhavsunionen om Euro-Middelhavs-industrielt samarbejde (Bruxelles, den 19. februar 2014)

Næstformand Tajani vil informere ministrene om resultatet af det 9. ministermøde i Middelhavsunionen om industrielt samarbejde, der finder sted på tærsklen til mødet i Rådet (konkurrenceevne). Han vil være formand for mødet med ministeren for industri og handel i Kongeriget Jordan, Hatem Hafez Al-Halawani Al-Tamimi. Foruden de 44 partnere i Middelhavsunionen forventes en række internationale og nationale faglige sammenslutninger at deltage. En erklæring om Euro-Middelhavs-industrielt samarbejde og det tilknyttede arbejdsprogram 2014-2015 forventes vedtaget af ministrene (MEMO / 14 / 115).

Mere information

Europæiske turistkvalitetsprincipper og en europæisk strategi for kyst- og søturisme

På datoen for deres vedtagelse vil næstformand Tajani informere Rådet om to vigtige kommissionsinitiativer, der sigter mod at styrke europæisk turismes konkurrenceevne: et forslag til Rådets henstilling om europæiske principper for turismekvalitet og meddelelse om en europæisk strategi for kyst- og maritim turisme . De anbefalede principper vil give mange fordele for turistindustrien, både medlemsstater og borgere. Den nye strategi for kyst- og maritim turisme er et vigtigt skridt i retning af at styrke Europas position som verdens nr. 1 turistdestination ved at tage fat på aspekter som huller i dataindsamling, højsæsonbestemthed, produkt og turisme giver diversificering, innovation, tilslutningsmuligheder og tilgængelighed af øer og fjerntliggende kystområder, kompetenceudvikling og beskyttelse af havmiljøet.

Mere information

Hybrid ernæringsmærkningssystem

Lanceringen i juni 2013 af en frivillig farvekodet anbefaling i Storbritannien udløste levende reaktioner fra forskellige EU-økonomiske aktører. Italien anmodede om drøftelse af dette punkt under Rådet (konkurrenceevne) - som det allerede gjorde sidste år i Rådet for landbrug og sundhed - for at informere ministrene om den påståede diskriminerende og negative effekt af det "trafiklys" ernæringsmærkningssystem, der anbefales i Storbritannien, og opfordrer Kommissionen til grundigt at vurdere systemets overensstemmelse med EU-lovgivningen og dens indvirkning på det indre marked.

KONKURRENCE

Opdatering om modernisering af statsstøtte

Europa-Kommissionen lancerede i maj 2012 Modernisering af statsstøtte (SAM) (IP / 12 / 458), en ambitiøs reformpakke for statsstøttepolitik med tre mål: at lette veldesignet bistand målrettet markedssvigt og mål af fælles europæisk interesse; fokusere håndhævelse på sager med den største indvirkning på det indre marked strømline regler og tage hurtigere beslutninger.

SAM-implementeringen er nu godt avanceret. Sidste år vedtog Rådet den nye procedureforordning, der forbedrer effektiviteten af ​​statsstøttekontrollen, og den reviderede aktiveringsforordning, der introducerer nye kategorier af støtte, som Kommissionen kan beslutte at fritage for forpligtelsen til forudgående anmeldelse.

Kommissionen har allerede vedtaget en række reviderede regler, herunder de nye retningslinjer for regionalstøtte, til støtte for udviklingen af ​​ugunstigt stillede regioner i Europa mellem 2014 og 2020, den nye 'De minimis' -forordning, der fritager støttebeløb på op til 200 000 EUR pr. virksomhed over en periode på tre år og inkluderer nu også virksomheder i økonomiske vanskeligheder, de nye retningslinjer for risikofinansiering, der giver medlemsstaterne mulighed for at lette adgangen til finansiering for SMV'er og virksomheder med en mellemstor kapitalisering (såkaldte midcaps) og for nylig nye retningslinjer for luftfartssektoren.

Kommissionen har også for nylig hørt om flere udkast til regler, som forventes vedtaget i de kommende uger, herunder den nye og udvidede generelle gruppefritagelsesforordning, den nye ramme for statsstøtte til forskning, udvikling og innovation og de nye retningslinjer for hjælp inden for energi og miljø.

Næstformand Almunia vil forelægge Rådet status for SAM-initiativet og drøfte, hvordan man kan sikre en effektiv implementering af de nye regler.

Flere oplysninger om modernisering af statsstøtte er tilgængelig her.

DET INDRE MARKED

Bidrag til det europæiske semester og kommende møder i Det Europæiske Råd

Konkurrencedygtighedsrådet vil afholde en politisk debat forud for drøftelsen om det europæiske semester på det kommende forårsmøde i Det Europæiske Råd den 20.-21. Marts 2014. Debatten vil være baseret på den årlige vækstundersøgelse 2014 og den offentliggjorte årsrapport om integrationen af ​​det indre marked. den 13. november 2013 (IP / 13 / 1064).

Debatten vil fokusere på de prioriteter, der er identificeret i den årlige vækstundersøgelse for at fremme vækst og konkurrenceevne, især forbedre funktion og fleksibilitet på produkt- og tjenestemarkederne. Dette inkluderer foranstaltninger, der er identificeret i den årlige rapport om integrationen af ​​det indre marked, såsom gennemførelsen af ​​servicedirektivet, herunder med hensyn til professionelle tjenester.

Kommissær Barnier vil opfordre medlemslandene til at forfølge reformer for konkurrenceevne, der støtter det igangværende opsving. Dette er også nødvendigt for at løse det største problem, som Europa stadig står over for: arbejdsløshed, især ungdomsarbejdsløshed. Kommissær Barnier vil også fremlægge forslag til, hvordan man sammen med medlemsstaterne kan sikre velfungerende tjenestemarkeder, herunder en mere ambitiøs gennemførelse af servicedirektivet.

Mere information

E-fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Den 24. januar 2014 nåede Europa-Parlamentet og Rådet til enighed i trilog om et udkast til direktiv om e-fakturering i forbindelse med offentlige indkøb (MEMO / 14 / 59).

E-fakturering er et vigtigt skridt i retning af papirløs offentlig administration (e-forvaltning) i Europa - en af ​​prioriteterne i den digitale dagsorden - og giver potentialet for betydelige økonomiske såvel som miljømæssige fordele. Kommissionen vurderer, at vedtagelsen af ​​e-fakturering i forbindelse med offentlige indkøb i hele EU kan medføre besparelser på op til 2.3 mia. EUR.

Rådet forventes at tage den seneste udvikling til efterretning og fremsætte generelle politiske bemærkninger (den formelle afstemning finder sted, når Parlamentet har stemt på plenarmødet, forventes i marts / april).

Mere information

Statut for et europæisk institut

Den 8. februar 2012 vedtog Europa-Kommissionen et forslag til en europæisk institutstatus for at gøre det lettere for fonde at støtte offentlige gavnlige formål i hele EU (IP / 12 / 112).

Formålet med forslaget er at skabe en fælles europæisk juridisk form - '' European Foundation '' (FE) - som grundlæggende ville være den samme i alle medlemsstater. Det ville eksistere parallelt med indenlandske fundamentformer. Erhvervelse af status som et europæisk institut vil være underlagt en række krav (f.eks. Formål med offentlige fordele, grænseoverskridende dimension, minimumsaktiver) og vil være helt frivilligt. Den europæiske fonds statut blev annonceret i akten om det indre marked fra 2011 (IP / 11 / 469). Akten for det indre marked understregede fondenes bidrag til finansieringen af ​​innovative initiativer af almen interesse og opfordrede til handling for at overvinde de vanskeligheder, som fonde står over for, når de opererer i hele EU.

Rådet forventes at drøfte de hidtil opnåede fremskridt og planerne for arbejdet med dette forslag under det græske formandskab. Kommissær Barnier vil understrege, hvordan statutten kan lette fondenes grænseoverskridende aktiviteter og fondssektorens stærke støtte til dette initiativ. Han vil opfordre medlemslandene til aktivt at søge løsninger på de resterende spørgsmål og til at nå frem til et kompromis om statutten hurtigst muligt.

Mere information

Fredag ​​21. februar

FORSKNING

Europæiske forskningsrum

Ministrene forventes at drøfte og vedtage konklusioner om Europa-Kommissionens første europæiske forskningsrums (ERA) statusrapport, der blev præsenteret i september sidste år (IP / 13 / 851). EU-stats- og regeringschefer har opfordret til at afslutte ERA inden 2014 og understreget behovet i denne sammenhæng for at fremskynde reformen af ​​nationale forskningssystemer. Det forventes, at medlemsstaterne signalerer, at lovgivning til løsning af de resterende hindringer for ERA er noget, der kun skal bruges, når der er et klart behov. Det forventes også, at de opfordrer medlemslandene til at opstille målene for ERA i en køreplan for at styre den nationale politiske udvikling. Kommissær Geoghegan-Quinn vil huske den frist, der var fastsat af Det Europæiske Råd, og siger, at Kommissionen vil beslutte den mest hensigtsmæssige vej frem efter præsentationen af ​​den næste ERA-statusrapport i efteråret.

Innovationsinvesteringspakke

Forskningsministre vil gennemgå status for forhandlingerne med Europa-Parlamentet om innovationsinvesteringspakken (IIP). IIP, forelagt af Kommissionen den 10. juli 2013 (IP / 13 / 668) foreslår, at der oprettes fire offentlig-offentlige partnerskaber med medlemslande (baseret på artikel 185 i TEUF) og fem offentlig-private partnerskaber (baseret på artikel 187 TEUF) med det formål at udnytte ca. 22 mia.EUR i forsknings- og innovationsinvesteringer inden 2020. pakken foreslås også at udvide et initiativ til at samle forsknings- og innovationsinvesteringer i lufttrafikstyring (SESAR) til støtte for det fælles europæiske luftrum (IP / 13 / 664). Rådet vedtog sin generelle tilgang til pakken i december sidste år. Parlamentets ITRE-udvalg afgav syn på pakken i januar. Trilogforhandlinger finder sted med det formål at nå til en mulig førstebehandlingsaftale inden valget til Europa-Parlamentet i maj.

De fire offentlige-offentlige partnerskaber (art 185s) foreslås inden for områderne ny behandling mod fattigdomsrelaterede sygdomme, måleteknologier til industriel konkurrenceevne, støtte til højteknologiske SMV'er og løsninger til ældre og handicappede til at bo sikkert i deres hjem. I henhold til Kommissionens forslag vil de blive støttet med 1.5 mia. EUR fra Horizon 2020-budgettet, og deltagende stater vil forpligte sig til 2 mia. EUR.

De fem offentlig-private partnerskaber (art. 187s) foreslås inden for områderne innovative lægemidler, luftfart, biobaserede industrier, brændselsceller og brint og elektronik. For de fem programmer i alt vil en foreslået investering på 6.4 mia. € fra Horizon 2020 sikre næsten 10 mia. € fra industrien og 1.2 mia. € fra medlemslandene. Disse forskningspartnerskaber vil øge EU-industriens konkurrenceevne i sektorer, der allerede leverer mere end 4 millioner job. De vil også finde løsninger på store udfordringer for samfundet, som ikke løses hurtigt nok af markedet alene.

SPACE

Forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Ministerfrokosten vil være dedikeret til at udveksle synspunkter om forholdet mellem Den Europæiske Union og Den Europæiske Rumorganisation. Næstformand Tajani og generaldirektør for ESA Jean-Jacques Dordain vil diskutere forskellige muligheder med ministrene. Diskussionen om forbindelserne mellem EU og ESA fortsætter i løbet af eftermiddagsmødet dedikeret til rummet, hvor næstformand Tajani vil præsentere "statusrapporten om forbindelserne mellem EU og ESA", der beskriver status for Kommissionens overvejelser om fremtiden for forbindelserne med ESA. Næstformand Tajani vil understrege betydningen af ​​disse forbindelser for gennemførelsen af ​​EU's flagskibsprogrammer, Galileo og Copernicus. Rapporten, som er en opfølgning på Meddelelse fra Kommissionen af ​​14. november 2012, præsenterer et yderligere trin i Kommissionens analyse af behovet for forbedringer i den nuværende opsætning af forbindelserne mellem EU og ESA. Den indeholder en foreløbig vurdering af flere udviklingsscenarier, blandt hvilke en forbedring af den nuværende opsætning gennem en revision af den eksisterende EU / ESA-rammeaftale fra 2004, oprettelsen af ​​en EU-søjle for ESA eller omdannelse af ESA til et EU-agentur . Ministrene vil udveksle synspunkter om de mulige scenarier og give politisk vejledning om de næste skridt for at fremme denne diskussion.

Mere information

International rumforskningsforum (Washington DC, 9-10 januar 2014)

Vicepræsident Tajani vil informere ministrene om de positive resultater af det internationale rumforskningsforumsmøde, der fandt sted den 9. januar 2014 i Washington DC. Han vil understrege vigtigheden af ​​at opbygge offentlig støtte til rumforskning ved at demonstrere, hvordan investering i rum gavner mennesket, forbereder sig vores fremtid inden for videnskab og teknologi og fremmer innovation og fører til vækst. Forummet er en opfølgning på den proces, der er indledt i Europa med en cyklus af højtstående konferencer i Prag (2009), Bruxelles (2010) og Lucca (2011). Kommissionen vil fortsætte sin involvering i højtstående politiske drøftelser om rumforskning og vil sammen med De Forenede Stater Japan hjælpe med at forberede det næste rumforskningsforum, der skal afholdes i 2016 eller 2017.

En ramme for rumovervågning og sporing

Formandskabet vil informere Rådet for konkurrenceevne om den aftale, der er opnået med Europa-Parlamentet om beslutningen om oprettelse af en ramme for rumovervågning og sporing (SST). Næstformand Tajani vil lykønske det græske formandskab med at opnå en aftale på meget kort tid, så den kan vedtages inden udgangen af ​​denne lovperiode. Han vil understrege, at dette er en vigtig milepæl i skabelsen af ​​en kapacitet til overvågning og overvågning af ruminfrastruktur og rumaffald på europæisk niveau.

Mere information

IP / 13 / 172
MEMO / 13 / 149

Konkurrence

Konkurrence: Kommissionen offentliggør resultaterne af evalueringen af ​​meddelelsen om markedsdefinition

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har offentliggjort en Arbejdsdokument der opsummerer resultaterne af evalueringen af ​​meddelelsen om markedsdefinition, der anvendes i EU's konkurrencelovgivning.

Formålet med evalueringen var at bidrage til Kommissionens vurdering af meddelelsen om markedsdefinition med henblik på at beslutte, om meddelelsen skulle ophæves, lade den være uændret eller revidere den.

Koncerndirektør Margrethe Vestager med ansvar for konkurrencepolitikken sagde: ”Vi er nødt til at analysere markedet og grænserne for det marked, hvor virksomheder konkurrerer. Meddelelsen om markedsdefinition er meget nyttig i den sammenhæng. Evalueringen har bekræftet, at den giver klarhed og gennemsigtighed til interessenter om, hvordan vi nærmer os markedsdefinition. De grundlæggende principper i meddelelsen om markedsdefinition, der er baseret på EU-domstolernes retspraksis, forbliver sunde i dag. Samtidig viser evalueringen, at meddelelsen ikke fuldt ud dækker de seneste udviklinger inden for markedsdefinition, herunder dem, der er relateret til digitaliseringen af ​​økonomien. Vi analyserer nu, om og hvordan meddelelsen skal revideres for at løse de problemer, vi har identificeret. ”

reklame

Kommissionen iværksatte evalueringen af ​​meddelelsen om markedsdefinition i marts 2020. Under evalueringen indsamlede Kommissionen beviser for at forstå, hvordan meddelelsen har fungeret siden vedtagelsen i 1997. Den indsamlede dokumentation inkluderer blandt andet bidrag fra interessenter samlet i en offentlig høring der fandt sted mellem kl juni og oktober 2020. Desuden Kommissionen hørt de nationale konkurrencemyndigheder i EU og proaktivt involveret med eksperter og repræsentanter fra interessentgrupper. Endelig anmodede Kommissionen om en ekstern evaluering supportundersøgelse, som gennemgik relevant praksis i andre jurisdiktioner såvel som juridisk og økonomisk litteratur i relation til fire specifikke aspekter af markedsdefinition: (i) digitalisering, (ii) innovation, (iii) geografisk markedsdefinition og (iv) kvantitative teknikker.

Resultaterne af evalueringen

Evalueringen har vist, at meddelelsen om markedsdefinition fortsat er meget relevant, da den giver klarhed og gennemsigtighed for virksomheder og andre interessenter om Kommissionens tilgang til markedsdefinition - et vigtigt første trin i Kommissionens vurdering i mange kartel- og fusionssager.

reklame

Resultaterne af evalueringen indikerer, at meddelelsen om markedsdefinition er effektiv til at give korrekt, omfattende og klar vejledning om centrale spørgsmål vedrørende markedsdefinition og om Kommissionens tilgang til den.

Samtidig antyder evalueringen også, at meddelelsen ikke fuldt ud afspejler udviklingen i bedste praksis inden for markedsdefinition, der har fundet sted siden 1997, herunder den seneste udvikling inden for EU-retspraksis. For eksempel har Kommissionen forbedret sin tilgang til markedsdefinition i overensstemmelse med de gældende markedsforhold, som i dag i stigende grad er digitale og indbyrdes forbundne, og sofistikeret af tilgængelige værktøjer, såsom forbedret behandling af et stort antal dokumenter eller raffinerede kvantitative teknikker. Siden da meddelelsen blev vedtaget, har Kommissionen desuden indsamlet mere erfaring med at analysere markeder, der potentielt er globale eller i det mindste bredere end Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

 Ifølge evalueringen inkluderer områder, hvor meddelelsen om markedsdefinition muligvis ikke er fuldt opdateret: i) brugen og formålet med SSNIP-testen (lille, ikke-kortvarig prisstigning) til at definere relevante markeder; ii) digitale markeder, især med hensyn til produkter eller tjenester, der markedsføres til nul pengepris og til digitale 'økosystemer' (iii) vurdering af geografiske markeder under betingelser for globalisering og importkonkurrence (iv) kvantitative teknikker v) beregning af markedsandele og (vi) ikke-priskonkurrence (inklusive innovation).

Kommissionen vil overveje behovet for og hvordan man løser de spørgsmål, der blev identificeret i forbindelse med evalueringen.

Baggrund

Markedsdefinition er et værktøj til at identificere grænserne for konkurrence mellem virksomheder. Formålet med at definere det relevante produkt- og geografiske marked er at identificere de faktiske konkurrenter, der begrænser de pågældende virksomheds kommercielle beslutninger, såsom deres prisbeslutninger. Det er fra dette perspektiv, at markedsdefinitionen blandt andet gør det muligt at beregne markedsandele, der formidler meningsfuld information med henblik på at vurdere markedsstyrken i forbindelse med fusions- eller kartelprocedurer.

Markedsdefinitioner afspejler markedsrealiteter. Derfor adskiller de sig på tværs af sektorer og kan udvikle sig over tid. Definitioner af geografiske markeder kan f.eks. Variere fra nationale eller lokale markeder - såsom for detailsalg af forbrugsvarer - til globale markeder, såsom for salg af luftfartskomponenter. Efterhånden som markedsrealiteter udvikler sig over tid, udvikler Kommissionens markedsdefinitioner sig også over tid.

Meddelelse om markedsdefinition giver vejledning om principperne og bedste praksis for, hvordan Kommissionen anvender begrebet relevant produkt- og geografisk marked i sin håndhævelse af EU's konkurrencelovgivning.

Mere information

se dedikeret webside af GD Konkurrence, som indeholder alle bidrag fra interessenter indsendt i forbindelse med evalueringen, resuméer af de forskellige høringsaktiviteter og den endelige rapport fra evalueringsstøtteundersøgelsen.

Læs

Konkurrence

Bilselskaber bød 875 mio. EUR for samordning mod NOx-fjernelse af teknologier

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har konstateret, at Daimler, BMW og Volkswagen-koncernen (Volkswagen, Audi og Porsche) overtrådte EU's antitrustregler ved at samarbejde om teknisk udvikling inden for NOx-rengøring. 

Kommissionen har pålagt en bøde på 875 mio. EUR. Daimler blev ikke idømt en bøde, da det afslørede eksistensen af ​​kartellet til Kommissionen. Alle parter anerkendte deres engagement i kartellet og blev enige om at bilægge sagen.

Kommissionens administrerende vicepræsident Margrethe Vestager med ansvar for konkurrencepolitikken sagde: ”De fem bilproducenter Daimler, BMW, Volkswagen, Audi og Porsche havde teknologien til at reducere skadelige emissioner [men] de undgik at konkurrere om at udnytte dette teknologis fulde potentiale . Konkurrence og innovation om håndtering af bilforurening er afgørende for, at Europa kan opfylde vores ambitiøse Green Deal-mål. ” 

reklame

Bilproducenterne afholdt regelmæssige tekniske møder for at diskutere udviklingen af ​​den selektive katalytiske reduktion (SCR) -teknologi, der eliminerer skadelig kvælstofoxid (NOx) -emissioner fra dieselbiler gennem injektion af urinstof (også kaldet “AdBlue”) i udstødningen gasstrøm. I over fem år (2009 - 2014) samarbejdede bilproducenterne for at undgå konkurrence ved hjælp af denne nye teknologi.

Dette er den første beslutning om kartelforbud, der udelukkende er baseret på en begrænsning af den tekniske udvikling og ikke på prisfastsættelse, markedsdeling eller kundetildeling.

Whistleblower værktøj

reklame

Kommissionen har oprettet et værktøj, der gør det lettere for enkeltpersoner at advare det om konkurrencebegrænsende adfærd og samtidig bevare deres anonymitet. Værktøjet beskytter whistleblowers 'anonymitet gennem et specifikt designet krypteret messaging-system, der tillader tovejskommunikation. Værktøjet er tilgængeligt via dette link.

Læs

Konkurrence

Konkurrence: Europa-Kommissionen offentliggør 2020-rapporten om konkurrencepolitik

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har offentliggjort en rapport om konkurrencepolitikken for 2020, der præsenterer de vigtigste politiske og lovgivningsmæssige initiativer, der blev gennemført sidste år, samt et udvalg af vedtagne beslutninger. I 2020 bidrog EU's konkurrencepolitik væsentligt til Kommissionens bestræbelser på at reagere på koronavirusudbruddet, både hvad angår sundhedssituationen såvel som dens indvirkning på borgernes levebrød. Statsstøtten Midlertidig ramme, der blev vedtaget i begyndelsen af ​​krisen, har gjort det muligt for medlemslandene at bruge den fulde fleksibilitet, der er forudset i statsstøttereglerne, til at støtte økonomien i forbindelse med coronaviruspandemien. Inden for antitrustområdet offentliggjorde Kommissionen en Kommunikation vejledning til virksomheder, der samarbejder om projekter, der tager sigte på at afhjælpe mangel på forsyning med essentielle koronavirusrelevante produkter og tjenester såsom medicin og medicinsk udstyr.

Desuden på trods af de udfordringer, som de ændrede arbejdsvilkår fremsatte, tog Kommissionen i 2020 flere beslutninger på dette område, herunder tre kartelbeslutninger og 5 antitrustbeslutninger. Det har også lanceret en antitrustforespørgsel ind i sektoren Internet of Things (IoT) for forbrugerrelaterede produkter og tjenester i EU. Også inden for området fusionskontrol vedtog Kommissionen over 350 fusionsbeslutninger og intervenerede i 18 sager (herunder 13 fusioner godkendt med forbehold af tilsagn i første fase og 3 godkendt med retsmidler efter en anden fase). Kommissionen vedtog også et forslag til en Lov om digitale markeder at adressere de negative konsekvenser som følge af visse adfærd fra platforme, der fungerer som digitale 'gatekeepers' til det indre marked, og offentliggjorde en Hvidbog, at udvikle værktøjer og politikker til bedre at tackle de fordrejende virkninger af udenlandske subsidier i det indre marked. Rapportens fulde tekst (tilgængelig på EN, FR og DE og andre sprog) og det ledsagende arbejdsdokument (tilgængelig i EN) er tilgængelig her.

reklame

Læs
reklame
reklame
reklame

trending