Følg os

EU-budgettet

EU-regnskaber er underskrevet, men der er fortsat fejl på alle hovedudgiftsområder, siger revisorer

DEL:

Udgivet

on

RevisionsrettenÅrsberetningen om EU-budgettet for regnskabsåret 2012 blev offentliggjort i dag af Den Europæiske Revisionsret (ECA). Som uafhængig revisor har Revisionsretten underskrevet Den Europæiske Unions 2012-regnskaber, som den har gjort hvert år siden regnskabsåret 2007. Men på de fleste udgiftsområder af EU-budgettet finder rapporten, at den gældende lovgivning stadig ikke er fuldt ud overholdt.

Revisionsretten opfordrer til en genovervejelse af EU's udgiftsregler og anbefaler en forenkling af den lovgivningsmæssige ramme. Programmeringsperioden 2014-2020 ser ud til at forblive udgiftsorienteret - designet til at få EU-budgettet allokeret og brugt - snarere end at fokusere på den værdi, det er beregnet til at bringe.

"Europas borgere har ret til at vide, hvad deres penge bliver brugt på, og om de bliver brugt rigtigt," sagde ECA-præsident Vítor Caldeira. "De har også ret til at vide, om det giver værdi, især på et tidspunkt, hvor der er et sådant pres på de offentlige finanser."

Ser man på EU-budgettet som helhed, er Revisionsrettens skøn over fejlprocenten for udgifter 4.8 % for regnskabsåret 2012 (3.9 % i 2011). Alle driftsudgiftsområder var berørt af væsentlige fejl i 2012. Estimatet for fejlprocenten er ikke et mål for svindel eller spild. Det er et skøn over de penge, der ikke skulle have været udbetalt, fordi de ikke blev brugt i overensstemmelse med den pågældende lovgivning. Typiske fejl omfatter betalinger for støttemodtagere eller projekter, der ikke var støtteberettigede, eller for køb af tjenesteydelser, varer eller investeringer uden korrekt anvendelse af regler for offentlige indkøb.

I 2012 brugte EU 138.6 mia. EUR, hvoraf ca. 80 % forvaltes i fællesskab af Kommissionen og medlemsstaterne. Revisionsretten var kritisk over for medlemsstaternes myndigheder, hvor de havde haft tilstrækkelige oplysninger til rådighed til at have opdaget og rettet fejl, før de krævede tilbagebetaling fra EU-budgettet. Reglerne for den nuværende udgiftsperiode 2007-2013 giver begrænsede incitamenter for medlemsstaterne til at bruge økonomiske forvaltningssystemer mere effektivt. For eksempel kan fejlagtige krav i forbindelse med samhørighedsudgifter bare trækkes tilbage og erstattes uden at tabe penge fra EU-budgettet.

Revisionsrettens revisionsresultater og udtalelser omhandler, hvordan man kan forbedre EU's økonomiske forvaltning. Revisionsretten anbefaler derfor, at der tages fuldt hensyn til dem, når reglerne for forvaltning og kontrol for den finansielle ramme for 2014-2020 færdiggøres.

Den Europæiske Revisionsret (ECA) er Den Europæiske Unions uafhængige revisionsinstitution. Revisionsrettens revisionsberetninger og udtalelser er et væsentligt element i EU's ansvarlighedskæde. Dens output bruges til at holde ansvarlige for forvaltningen af ​​EU-budgettet – især inden for den årlige dechargeprocedure – til ansvar. Dette er hovedsageligt Kommissionen, men vedrører også de andre EU-institutioner og -organer. Medlemsstaterne spiller også en vigtig rolle i delt forvaltning.

reklame

Revisionsretten tester stikprøver af transaktioner for at give statistisk baserede skøn over, i hvilket omfang indtægter, udgifter som helhed såvel som de forskellige udgiftsområder (grupper af politikområder) er påvirket af fejl.

Efter Revisionsrettens opfattelse giver EU's konsoliderede regnskab i alle væsentlige henseender et retvisende billede af Unionens finansielle stilling pr. 31. december 2012, resultaterne af dens operationer, dets pengestrømme og ændringerne i årets nettoaktiver. så sluttede.

EU-indtægterne, der ligger til grund for 2012-regnskabet, er lovlige og formelt rigtige i alle væsentlige henseender. Tilsagn, der ligger til grund for 2012-regnskabet, er lovlige og formelt rigtige i alle væsentlige henseender.

De undersøgte overvågnings- og kontrolsystemer er delvist effektive til at sikre lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskabet. Alle politikgrupper, der dækker driftsudgifter, er væsentligt berørt af fejl. Revisionsrettens skøn for den mest sandsynlige fejlprocent for udgiftsførte betalinger, der ligger til grund for regnskabet, er 4.8 %.

Af disse grunde er det Revisionsrettens opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskabet for det år, der sluttede den 31. december 2012, er væsentligt behæftet med fejl.

Den anslåede fejlprocent for udgifter fra EU-budgettet som helhed steg igen i 2012, fra 3.9 % til 4.8 %. En del af denne stigning (0.3 procentpoint) skyldes en ændring i Revisionsrettens stikprøvetilgang. Den estimerede fejlprocent er steget hvert år siden 2009 efter at være faldet i de tre foregående år.

Udvikling af landdistrikter, miljø, fiskeri og sundhed er fortsat det mest fejludsatte udgiftsområde med en anslået fejlprocent på 7.9 % efterfulgt af regionalpolitik, energi og transport med en anslået fejlprocent på 6.8 %.

Stigningen i den anslåede fejlrate var størst for udgiftsområderne beskæftigelse og sociale anliggender, landbrug: markeds- og direkte støtte og regionalpolitik, energi og transport.

For de fleste transaktioner, der var berørt af fejl i områder med delt forvaltning (f.eks. landbrug og samhørighed), havde medlemsstaternes myndigheder tilstrækkelige oplysninger til rådighed til at have opdaget og rettet fejlene.

Den betydelige kløft mellem bevillinger til forpligtelses- og betalingsbevillinger, kombineret med et stort underforbrug ved begyndelsen af ​​den nuværende programmeringsperiode, har forårsaget en opbygning på, hvad der svarer til 2 år og 3 måneders uudnyttede forpligtelser (217 mia. EUR) i slutningen af ​​2012). Dette fører til pres på budgettet for betalinger. For at løse denne situation er det vigtigt, at Kommissionen planlægger sine betalingskrav på mellemlang og lang sigt.

For mange områder af EU-budgettet er den lovgivningsmæssige ramme kompleks, og der er utilstrækkeligt fokus på resultater. Forslagene om landbrug og samhørighed for programmeringsperioden 2014-2020 forbliver grundlæggende input-baserede (udgiftsorienterede) og fokuserede derfor stadig på overholdelse af reglerne frem for resultater.

Tale af Den Europæiske Revisionsrets præsident Vítor Caldeira

Revisionsrettens rapport viser, at EU's budgetforvaltning er på rette vej

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending