Følg os

Bureaukrati

'REFIT - Fit for growth': Kommissionen tager ambitiøse skridt for at gøre EU-lovgivningen 'lettere'

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

1379593064-forordning3Mens regulering på EU-plan er afgørende på mange områder, bliver den ofte beskyldt for at kvæle virksomheder, især de mindste, eller for at blande sig for meget i borgernes dagligdag. 74 % af europæerne mener, at EU genererer for meget bureaukrati. Som svar på denne bekymring har Kommissionen i løbet af de sidste par år gjort en fælles indsats for at strømline lovgivningen og reducere de lovgivningsmæssige byrder. I sin tale om Unionens tilstand i 2013 den 11. september understregede præsident Barroso vigtigheden af ​​smart regulering og erklærede, at EU skal være "stor på store ting og mindre på små ting".

Den 2. oktober tog Kommissionen endnu et vigtigt skridt for at sikre, at EU-lovgivningen er egnet til formålet. I en meddelelse opstiller Kommissionen på en konkret måde politikområde for politikområde, hvor den vil tage yderligere skridt til at forenkle eller trække EU-lovgivningen tilbage, lette byrden for virksomhederne og lette gennemførelsen. Det er resultatet af en screening af hele bestanden af ​​EU-lovgivning. Kommissionen meddelte også i dag, at den havde til hensigt at offentliggøre en resultattavle for at spore fremskridt på europæisk og nationalt plan i denne henseende. Denne øvelse er kernen i Kommissionens Regulatory Fitness and Performance Program (REFIT).

Præsident Barroso sagde: "Europa er der for at hjælpe med at finde løsninger på de store udfordringer, vi står over for i fællesskab. Men for at være effektive skal vi sikre os, at vi koncentrerer os om de rigtige prioriteter og har den rigtige dosis regulering. Ikke alt, der er godt er godt på europæisk plan. Lad os tænke to gange om, hvornår og hvor vi skal handle på europæisk plan. Formanden fortsatte: "Med REFIT har Kommissionen foretaget den mest omfattende øvelse til dato for at gøre EU-lovgivningen lettere og enklere. Vores beslutsomme anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet vil ikke sætte spørgsmålstegn ved de vigtige fordele for borgere og virksomheder ved EU-regulering, især reglerne, der understøtter det indre marked. Dagens REFIT-pakke giver et pragmatisk perspektiv for fremtiden for regulering i Europa kun få måneder forud for valget til Europa-Parlamentet i maj 2014."

I dagens REFIT - meddelelse om resultaterne og de næste trin vedrørende reguleringsmæssig egnethed og præstationer, siger Kommissionen:

  1. Giver et overblik over, hvad der er opnået i de senere år for at holde EU-lovgivningen egnet til formålet ved at forenkle og reducere omkostningerne. I løbet af de sidste 10 år har Kommissionen iværksat store politiske reformer. Disse omfatter forslag til reduktion af omkostningerne ved udbredelse af bredbånd, vandrammedirektivet, Schengen-visumkodeksinitiativet, forbrugerrettighedsdirektivet, servicedirektivet, enhedspatentforordningen og EU-toldkodeksen. Siden 2005 har Kommissionen godkendt 660 initiativer med henblik på forenkling, kodificering eller omarbejdning. Mere end 5.590 retsakter er blevet ophævet. Top Ti-høringen af ​​SMV'er om de mest byrdefulde EU-love har indført virksomhedernes prioriteter på Kommissionens dagsorden for reguleringsmæssig egnethed. Konkrete forbedringer indføres f.eks. for SMV'er: kravene til kontroludstyr (fartskriver) i vejtransport forenkles, og gebyrerne for SMV'er under REACH er blevet reduceret med mellem 35-95 %; en standard momsangivelse vil blive foreslået stadig i oktober. Mellem 2007 og 2012 er der opnået et fald på 26 % af den administrative byrde for virksomhederne, svarende til besparelser på 32.3 mia. EUR om året, mens yderligere 5 mia. EUR stadig afventer vedtagelse af medlovgiveren. Kommissionen er selv gået ud over målet ved at fremsætte forslag med et potentiale for at reducere byrden tæt på 41 mia. EUR (33 %). Desværre gik noget af dette potentiale, anslået til mere end 3 mia. EUR, tabt i lovgivningsprocessen, da Kommissionens forslag blev ændret. Fremme af e-fakturering på momsområdet samt fritagelser eller særlige ordninger for SMV'er på områderne regnskab, elektronisk affald og handelsstatistik inden for EU var blandt programmets vigtigste resultater. Og frem for alt har den måde, hvorpå Kommissionen udarbejder regulering, ændret sig væsentligt: ​​Konsekvensanalyser, høringer af interessenter (herunder med arbejdsmarkedets parter) og efterfølgende evalueringer anvendes systematisk i hele Kommissionen og vil blive styrket yderligere.
  2. Præsenterer vigtige lovgivningsinitiativer til forenkling og byrdereduktion, som ligger foran medlovgiveren, for eksempel inden for dyresundhed, forbrugerproduktsikkerhed og markedsovervågning, offentlige indkøb, det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag, kliniske forsøg med lægemidler og pakkerejser .
  1. Oplister områder for yderligere tiltag for 2013-14 for at forenkle eksisterende lovgivning gennem ændringer og konsolidering af eksisterende EU-lovgivning (f.eks. inden for information og høring af arbejdstagere, erhvervsstatistikker, selskabsret, indførelse af en standard momsangivelse, zoo-tekniske foranstaltninger og handelsbestemmelser); og ved at følge op på evalueringsanbefalingerne: et vigtigt resultat af screeningen var identifikation af områder, der skal vurderes for bedre at kunne identificere reguleringsbyrder for at opfylde EU's politiske mål til mindst mulige omkostninger og bedst opnå fordelene ved EU-regulering. Indtil udgangen af ​​2014 vil Kommissionen have gennemført eller iværksat 47 evalueringer, fitnesstjek eller andre rapporter med henblik på at reducere den lovgivningsmæssige byrde. Der gøres en særlig indsats på områderne miljø, virksomhed og industri samt beskæftigelse. Dette omfatter nye Fitness Checks inden for kemikalier, der ikke er omfattet af REACH, NATURA 2000, typegodkendelse af motorkøretøjer, affald og den generelle fødevarelovgivning. Evalueringer med fokus på lovgivningsmæssig egnethed er især blevet programmeret om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, direktivet om vikaransatte, om vurdering og håndtering af miljøstøj, retsmidler i forbindelse med offentlige indkøb og punktafgiftsordninger. Kommissionen begynder også at planlægge en evaluering af sammenhængen i den nye række af EU-regulering i sektoren for finansielle tjenesteydelser.
  2. Identificerer de områder, hvor Kommissionen overvejer at trække verserende forslag tilbage og ophæve eksisterende EU-lovgivning. I store træk kan man skelne mellem følgende tilfælde: 1) områder, hvor Kommissionen arbejder videre med at vurdere spørgsmålene, men hvor Kommissionen har besluttet ikke at fremsætte forslag: Dette omfatter lovgivning på arbejdsmiljøområdet for frisører, der afventer på- løbende evalueringer, muskelskeletlidelser og skærmvisninger og miljømæssig tobaksrøg. 2) lovgivning, der ikke længere er nødvendig i lyset af udviklingen, og hvor Kommissionen planlægger at foreslå en ophævelse. Der er planlagt 10 forslag til ophævelse af lovgivning, f.eks. lovgivning om fremme af rene og energieffektive vejtransportkøretøjer, levering af råolie og olieprodukter, klassificering, emballering og mærkning af farlige præparater, stålstatistikker. 3) Forslag, der er gået i stå i den fælles beslutningsprocedure, og hvor der er ringe realistiske chancer for fremskridt. Derfor vil Kommissionen overveje at trække de forslag, der er identificeret i denne kategori, herunder jordbundsdirektivet og et direktiv, der forenkler momsforpligtelserne, et forslag om statutten for en europæisk privat virksomhed, forordningen om statistikker over stål og eftermontering af spejle på tunge lastbiler.
  3. Skitserer nye horisontale tiltag for at gøre EU-lovgivningen egnet til formålet. Kommissionen vil f.eks. identificere de administrative forpligtelser, der følger af EU-lovgivningen og dens nationale gennemførelse, og gennemgå dem regelmæssigt for at identificere muligheder for reduktion. Udveksling af bedste praksis mellem medlemslandene vil blive lettet for at holde national implementering af EU-lovgivning så let som muligt. Kommissionen vil også iværksætte målrettede tiltag for at lette gennemførelsen af ​​nye forpligtelser, især på områder af særlig interesse for SMV'er. Kommissionen vil også identificere alle REFIT-lovgivningsinitiativer, herunder tilbagetrækninger, ophævelser og konsolideringer, i sit årlige arbejdsprogram. Virksomheder, herunder SMV'er, og alle andre interesserede parter vil være i stand til at foreslå områder, hvor de ser potentiale for Fitness Checks.
  4. Bebuder den årlige offentliggørelse af en REFIT-resultattavle for at spore fremskridt på europæisk og nationalt plan og lette dialogen om lovgivningsmæssig egnethed med borgere, medlemslande, erhvervslivet og civilsamfundet som helhed.

Næste skridt

For at få succes med at gennemføre forpligtelsen til intelligent regulering er Europa-Parlamentet og Rådet nødt til at vise et lignende ambitionsniveau, så de foreslåede foranstaltninger til at forenkle og reducere lovgivningsbyrden kan vedtages hurtigt. Kommissionen vil sammen med de andre institutioner gøre alt for at sikre dette. Den vil også fortsætte med at arbejde tæt sammen med medlemsstaterne og interessenter for at indsamle synspunkter og forslag om reguleringsmæssig egnethed, som kan behandles inden for REFIT-programmet, og for yderligere at forbedre dets effektivitet.

Baggrunden:

reklame

Den 11. september sagde præsident Barroso følgende i sin tale om Unionens tilstand: "Jeg værdsætter subsidiaritet højt. For mig er subsidiaritet ikke et teknisk begreb. Det er et grundlæggende demokratisk princip. En stadig tættere union mellem de europæiske borgere kræver at beslutninger træffes så åbent som muligt og så tæt på befolkningen som muligt. Ikke alt behøver en løsning på europæisk plan. Europa skal fokusere på, hvor det kan tilføre størst værdi. Hvor dette ikke er tilfældet, bør det ikke blande sig. EU skal være stor på store ting og mindre på mindre ting - noget vi måske af og til har forsømt tidligere. EU skal vise, at det har kapaciteten til at sætte både positive og negative prioriteter. Som alle regeringer er vi nødt til at tage ekstra værner om kvaliteten og kvantiteten af ​​vores regulering velvidende, som Montesquieu sagde, "les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires".["Ubrugelige love svækker de nødvendige".] Men der er områder af stor betydning, hvor Europa skal have mere integration , mere sammenhold. Hvor kun et stærkt Europa kan levere resultater."

Regulering på EU-plan tilføjer værdi på områder som konkurrence, handel og det indre marked for at skabe lige vilkår, der skaber muligheder for virksomheder og forbrugere. Det beskytter også borgernes sundhed, sikkerhed og rettigheder. EU-lovgivningen skaber en fælles ramme ved at erstatte eller tilpasse XNUMX forskellige nationale love. Det giver EU's medlemsstater mulighed for at arbejde sammen om at håndtere problemer, der ikke respekterer nationale grænser.

Smart regulering er en kontinuerlig proces, ikke en engangsoperation. At sikre, at EU-lovgivningen er "egnet til formålet" er afgørende for at bringe Europa tilbage på sporet mod mere vækst og job. Derfor indledte Kommissionen et Regulatory Fitness and Performance Program (REFIT) i december 2012. REFIT er udtryk for Kommissionens forpligtelse til en enkel, klar, stabil og forudsigelig reguleringsramme for virksomheder, arbejdere og borgere. Det vil gavne både borgere og virksomheder, forudsat at også de øvrige institutioner og medlemsstater udviser et lignende ambitionsniveau.

For mere information, klik her.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending