Følg os

Bureaukrati

'REFIT - Fit for growth': Kommissionen tager ambitiøse skridt for at gøre EU-lovgivningen 'lettere'

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

1379593064-regulation3Mens regulering på EU-niveau er afgørende på mange områder, beskyldes den ofte for at kvæle virksomheder, især de mindste, eller for at have blandet sig for meget i borgernes daglige liv. 74% af europæerne mener, at EU genererer for meget bureaukrati. Som svar på denne bekymring har Kommissionen i de sidste par år gjort en samlet indsats for at strømline lovgivningen og mindske lovgivningsbyrderne. I sin tale om Unionens tilstand den 2013. september understregede præsident Barroso vigtigheden af ​​intelligent regulering og erklærede, at Den Europæiske Union skal være "stor på store ting og mindre på små ting".

På 2 oktober tog Kommissionen et andet vigtigt skridt i at sikre, at EU-lovgivningen er egnet til formål. I en meddelelse fastlægger Kommissionen konkret politikområde inden for politikområdet, hvor det vil tage yderligere skridt til at forenkle eller tilbagetrække EU-lovgivningen, lette byrderne for virksomhederne og lette gennemførelsen. Det er resultatet af en screening af hele bestanden af ​​EU-lovgivning. Kommissionen meddelte i dag også, at det er hensigten at offentliggøre en resultattavle for at spore fremskridt på europæisk og nationalt plan i denne henseende. Denne øvelse ligger i hjertet af Kommissionens Regulatory Fitness and Performance Program (REFIT).

Præsident Barroso sagde: "Europa er der for at hjælpe med at finde løsninger på de store udfordringer, vi samlet står over for. For at være effektive skal vi dog sikre os, at vi koncentrerer os om de rigtige prioriteter og har den rigtige dosis regulering. Ikke alt, hvad der er godt er godt på europæisk plan. Lad os tænke to gange om, hvornår og hvor vi har brug for at handle på europæisk plan. Formanden fortsatte: "Med REFIT har Kommissionen gennemført den hidtil mest omfattende øvelse for at gøre EU-lovgivningen lettere og enklere. Vores faste anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet vil ikke sætte spørgsmålstegn ved de vigtige fordele for EU-regulering for borgere og virksomheder, især ikke de regler, der ligger til grund for det indre marked. Dagens REFIT-pakke giver et pragmatisk perspektiv for fremtiden for regulering i Europa kun få måneder før valget til Europa-Parlamentet i maj 2014. "

reklame

I dagens REFIT - meddelelse om resultaterne og de næste skridt til lovgivningsmæssig egnethed og ydeevne har Kommissionen:

  1. Giver et overblik over, hvad der er opnået i de senere år for at holde EU-lovgivningen egnet til formålet ved at forenkle og reducere omkostningerne. I løbet af de sidste ti år har Kommissionen iværksat større politiske reformer. Disse inkluderer forslag til reduktion af omkostningerne ved udbredelse af bredbånd, vandrammedirektivet, Schengen-visumkodeinitiativet, forbrugerrettighedsdirektivet, servicedirektivet, forordningen om ensartet patent og Unionens toldkodeks. Siden 10 godkendte Kommissionen 2005 initiativer med henblik på forenkling, kodificering eller omarbejdning. Mere end 660 retsakter er blevet ophævet. Top ti-høringen af ​​SMV'er om de mest byrdefulde EU-love har indført forretningsprioriteterne i Kommissionens reguleringsmæssige dagsorden. Der introduceres f.eks. Konkrete forbedringer for SMV'er: Kravene til kontroludstyr (fartskriver) inden for vejtransport forenkles, og gebyrer for SMV'er under REACH er blevet reduceret med mellem 5.590-35%; en standard momsangivelse vil blive foreslået stadig i oktober. Mellem 95 og 2007 er der opnået et fald på 2012% af den administrative byrde for virksomheder svarende til besparelser på 26 mia. EUR om året, hvor yderligere 32.3 mia. EUR stadig afventer vedtagelse af medlovgiveren. Kommissionen er selv gået ud over målet ved at fremsætte forslag med et byrdebegrænsningspotentiale tæt på 5 mia. EUR (41%). Desværre gik noget af dette potentiale, der anslås til mere end 33 mia. EUR, tabt i lovgivningsprocessen, da Kommissionens forslag blev ændret. Fremme af e-fakturering inden for momsområdet samt undtagelser eller særlige ordninger for SMV'er inden for regnskab, elektronisk affald og handelsstatistikker inden for EU var blandt programmets vigtigste resultater. Og frem for alt har den måde, hvorpå Kommissionen forbereder regulering, ændret sig markant: Konsekvensanalyser, høringer af interessenter (herunder med arbejdsmarkedets parter) og efterfølgende evalueringer anvendes systematisk i hele Kommissionen og vil blive styrket yderligere.
  2. Præsenterer vigtige lovgivningsinitiativer til forenkling og byrde reduktion, der ligger inden for medlovgiveren, f.eks. Inden for dyresundhed, forbruger produktsikkerhed og markedsovervågning, offentlige indkøb, den fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag, kliniske forsøg på lægemidler og pakkerejser .
  1. Lister om yderligere foranstaltninger til 2013-14 for at forenkle eksisterende lovgivning gennem ændringer og konsolidering af eksisterende EU-lovgivning (fx inden for information og høring af arbejdstagere, virksomhedsstatistikker, selskabsret, indførelse af en standard momsangivelse, zoologiske tekniske foranstaltninger og handelsbestemmelser) og ved at følge op på evalueringsanbefalinger: Et væsentligt resultat af screeningsøvelsen var identifikation af områder, der kræver vurdering for bedre at kunne identificere reguleringsbyrdets lettelse for at opfylde EU's politiske mål i det mindste omkostning og bedst opnå fordelene ved EU-regulering. Frem til slutningen af ​​2014 vil Kommissionen have gennemført eller lanceret 47-evalueringer, fitnesschecks eller andre rapporter med henblik på at reducere lovbestemte byrder. Der gøres en særlig indsats inden for miljø, erhvervsliv og beskæftigelse. Dette omfatter nye Fitness Checks inden for kemikalier, der ikke er omfattet af REACH, NATURA 2000, typegodkendelse af motorkøretøjer, affald og den generelle fødevarelovgivning. Evalueringer med fokus på regulatorisk egnethed er især blevet programmeret om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, direktivet om vikarbureauer om vurdering og styring af miljøstøj, retsmidler i forbindelse med offentlige indkøb og punktafgifter. Kommissionen er også ved at planlægge en evaluering af sammenhængen i den nye række EU-regulering inden for sektoren for finansielle tjenesteydelser.
  2. Identificerer de områder, hvor Kommissionen mener at trække udestående forslag og ophæve gældende EU-lovgivning. I vid udstrækning kan man skelne mellem følgende tilfælde: 1), hvor Kommissionen fortsat arbejder med at vurdere spørgsmålene, men hvor Kommissionen har besluttet ikke at fremsætte forslag: Dette omfatter lovgivning om arbejdsmiljø og sundhed for frisører i afventning af on- evalueringer, muskelskeletforstyrrelser og skærmdisplayer og tobaksrøg i miljøet. 2) lovgivning, der ikke længere er nødvendig i lyset af udviklingen, og hvor Kommissionen planlægger at foreslå deres ophævelse. 10-forslag om ophævelse af lovgivningen er planlagt, for eksempel lovgivning om fremme af rene og energieffektive vejtransportkøretøjer, levering af råolie og olieprodukter, klassificering, emballering og mærkning af farlige præparater, stålstatistik. 3) Forslag, der er gået i gang med medbestemmelsesproceduren, og hvor der ikke er nogen realistisk chance for fremskridt. Kommissionen vil derfor overveje at tilbagekalde forslag, der er identificeret i denne kategori, herunder jorddirektivet og et direktiv om forenkling af momsforpligtelser, et forslag til statut for et europæisk privat selskab, forordningen om stålstatistik og eftermontering af spejle på lastvogne.
  3. Skitserer nye horisontale aktioner for at gøre EU-lovgivningen egnet til formål. Kommissionen vil for eksempel identificere de administrative forpligtelser, der følger af EU-lovgivningen og dens nationale gennemførelse, og gennemgå den regelmæssigt for at identificere muligheder for reduktion. Udveksling af bedste praksis mellem medlemslandene vil blive lettere at holde den nationale gennemførelse af EU-loven så let som mulig. Kommissionen vil også iværksætte dedikerede tiltag for at lette gennemførelsen af ​​nye forpligtelser, især på områder med særlig interesse for SMV'er. Kommissionen vil også identificere alle REFIT-lovgivningsmæssige initiativer, herunder tilbagetrækninger, ophævelser og konsolideringer i sit årlige arbejdsprogram. Virksomheder, herunder SMV'er og alle andre interesserede parter, vil være i stand til at foreslå områder, hvor de ser potentialet for fitnesschecks.
  4. Annoncerer den årlige offentliggørelse af en REFIT-resultattavle for at spore fremskridt på europæisk og nationalt plan og lette dialogen om reguleringskrav med borgere, medlemsstater, erhvervsliv og civilsamfund som helhed.

Næste skridt

For at opnå succes med gennemførelsen af ​​forpligtelsen til smart regulering skal Europa-Parlamentet og Rådet vise et tilsvarende ambitionsniveau, således at de foreslåede foranstaltninger til at forenkle og mindske lovgivningen kan vedtages hurtigt. Kommissionen vil bestræbe sig på at sikre dette med de øvrige institutioner. Det vil også fortsætte med at samarbejde tæt sammen med medlemsstaterne og interessenterne for at indsamle synspunkter og forslag til reguleringskvalitet, der kan løses inden for REFIT-programmet og yderligere forbedre dens effektivitet.

reklame

Baggrunden:

Den 11. september sagde præsident Barroso i sin tale om Unionens stat følgende: "Jeg værdsætter nærhedsprincippet højt. For mig er subsidiaritet ikke et teknisk begreb. Det er et grundlæggende demokratisk princip. En stadig tættere union mellem Europas borgere kræver at beslutninger tages så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt. Ikke alt har brug for en løsning på europæisk plan. Europa skal fokusere på, hvor det kan tilføre mest værdi. Hvor dette ikke er tilfældet, bør det ikke blande sig. EU skal være stort på store ting og mindre på mindre ting - noget vi måske lejlighedsvis har forsømt tidligere. EU skal vise, at det har kapacitet til at sætte både positive og negative prioriteter. Som alle regeringer er vi nødt til at tage ekstra pleje af kvaliteten og kvantiteten af ​​vores regulering vel vidende, at, som Montesquieu sagde, 'les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires'. ['Ubrugelige love svækker de nødvendige'.] Men der er områder af stor betydning, hvor Europ e skal have mere integration, mere enhed. Hvor kun et stærkt Europa kan levere resultater. "

Regulering på EU-plan tilføjer værdi på områder som konkurrence, handel og det indre marked for at skabe lige vilkår, der skaber muligheder for erhvervslivet og forbrugerne. Det beskytter også borgernes sundhed, sikkerhed og rettigheder. EU-lovgivningen skaber en fælles ramme ved at erstatte eller tilpasse otteogtyve forskellige nationale love. Det giver EU-medlemsstaterne mulighed for at arbejde sammen for at håndtere problemer, der ikke respekterer de nationale grænser.

Smart regulering er en kontinuerlig proces, ikke en engangsoperation. Det er vigtigt at sikre, at EU-lovgivningen er "egnet til formålet" for at bringe Europa tilbage på sporet mod mere vækst og job. Derfor iværksatte Kommissionen et Regulatory Fitness and Performance Program (REFIT) i december 2012. REFIT er udtryk for Kommissionens forpligtelse til en enkel, klar, stabil og forudsigelig lovgivningsmæssig ramme for virksomheder, arbejdstagere og borgere. Det vil gavne både borgere og virksomheder, forudsat at også de andre institutioner og medlemsstater udviser et lignende ambitionsniveau.

For mere information, klik her.

Bureaukrati

Fusioner: Kommissionen skærer bureaukrati for virksomheder

Udgivet

on

redtape_2153462cEuropa-Kommissionen har vedtaget en pakke for at forenkle sine procedurer for revision af fusioner i henhold til EU's fusionsforordning. Denne pakke udvider omfanget af sin forenklede procedure til at gennemgå uproblematiske fusioner, hvilket bringer det samlede forhold af sager behandlet under denne procedure til 60-70%. Kommissionen har også reduceret mængden af ​​oplysninger, der kræves for at underrette transaktioner i alle tilfælde, hvad enten det sker i henhold til den forenklede procedure eller ej. Dette forventes at give betydelige fordele for virksomheder og rådgivere med hensyn til forberedende arbejde og dermed forbundne omkostninger. Fusionsforenklingspakken gælder fra og med 1 januar 2014.

Dette initiativ er et konkret skridt hen imod målene i Kommissionens Regulatory Fitness and Performance (REFIT) -program for at gøre regler og procedurer mindre byrdefulde for virksomhederne.

Kommissionens næstformand med ansvar for konkurrencepolitikken, Joaquín Almunia, sagde: "Fusionspakke for forenkling viser, at vi lytter til vores interessenter. Det er den mest omfattende reform af vores fusionsprocedurer til dato og vil gøre dem meget enklere. Dette vil reducere den administrative byrde og omkostningerne for virksomheden på et tidspunkt, hvor de har mest brug for det. "

reklame

For at yderligere strømline og fremskynde revisionen af ​​fusioner på EU-plan har Kommissionen revideret sine procedurer og har derfor revideret to tekster: i) meddelelsen om forenklede procedurer og ii) gennemførelsesforordningen for fusioner ( se også MEMO / 13 / 1098). Parallelt har Kommissionen opdateret sine modeltekster for afhændelsesforpligtelser.

Ændringer i bekendtgørelsen om forenklede procedurer

I henhold til denne meddelelse undersøges fusioner, som generelt ikke forventes at rejse konkurrenceproblemer, af Kommissionen efter en forenklet procedure. Virksomhederne kan bruge en kortere anmeldelsesformular, og Kommissionen kan fjerne sådanne sager uden markedsundersøgelse. Kommissionen har nu udvidet rækkevidden af ​​den forenklede procedure på baggrund af sine erfaringer:

reklame

- På markeder, hvor to fusionerende virksomheder konkurrerer (vandret overlapning), er fusioner under en samlet markedsandel på 20% nu kvalificeret til den forenklede procedure (i stedet for 15% i øjeblikket).

- For fusioner, hvor et af selskaberne sælger et input til et marked, hvor det andet selskab er aktivt (vertikalt relaterede markeder), såsom en fusion mellem en producent af bildele og en bilproducent, vil fusioner under en samlet markedsandel på 30% vurderes efter den forenklede procedure (i stedet for 25% i øjeblikket).

- I henhold til et nyt kriterium, der blev indført ved reformen, kan fusionen nu vurderes efter den forenklede procedure, hvis de samlede fusionerende markedsandele er mellem 20% og 50%, men stigningen i markedsandele på grund af fusionen er lille. .

Foranstaltningerne giver Kommissionen mulighed for at behandle mellem 60-70% af fusionssagerne under den forenklede revisionsprocedure (dvs. 10% mere end i dag). Dette vil reducere det interne arbejde, som virksomhederne udfører, inden de giver meddelelse om en fusion, og kan også føre til en nedsættelse af advokatsalæret med op til en tredjedel.

Ændringer i gennemførelsesforordningen for fusion

De oplysninger, der kræves for at anmelde en fusion til Kommissionen, vil også blive reduceret, især når sager vurderes efter den forenklede procedure, men også for andre sager. Pakken gør det også lettere for de fusionerende virksomheder at anmode Kommissionen om at frafalde deres forpligtelse til at give visse oplysninger i deres anmeldelse. Endelig er de oplysninger, der kræves fra virksomheder, der anmoder om henlæggelse af en sag fra Kommissionen til medlemsstaterne eller omvendt, også væsentligt reduceret.

Disse ændringer forventes også at forenkle udvekslingen mellem virksomheder og Kommissionen inden en anmeldelse (de såkaldte 'kontakter med præ-anmeldelse'), hvilket reducerer den nødvendige tid til disse kontakter yderligere. Pakken forudser også, at virksomheder i nogle meget ligefremme tilfælde måske foretrækker at give afkald på forhåndskontakter og straks underrette deres fusion.

Ændringer i standardforpligtelser

Fusionsparter kan tilbyde tilsagn for at fjerne konkurrenceproblemer, der opstår ved en anmeldt fusion. Kommissionen har udviklet modeltekster til at tilbyde forpligtelser til afhændelse af aktiver og for etablering af et mandat til de trustees, som vil overvåge gennemførelsen af ​​forpligtelserne. Selv om brugen af ​​disse modeller er frivillig, gør de det lettere for parterne at designe forpligtelser, der effektivt løser konkurrenceproblemer. Parallelt med forenklingspakken har Kommissionen opdateret disse standardmodeltekster og tilpasset dem til den reviderede meddelelse om retsmidler, der blev vedtaget i 2008 (se IP / 08 / 1567). Ændringerne integrerer også Kommissionens erfaringer, siden standardteksterne først blev offentliggjort i 2003.

Standardmodelteksterne er tilgængelig her.

Baggrund

Vedtagelsen af ​​pakken følger en offentlig høring tidligere i 2013, som et stort antal interessenter besvarede. De endelige tekster tager højde for synspunkterne under den offentlige høring.

regler og procedurer Merger

Kommissionen har pligt til at vurdere fusioner og overtagelser, der involverer virksomheder med en omsætning over visse tærskler (se artikel 1 af Fusionsforordningen) Og for at forhindre koncentrationer, der i væsentlig grad vil hæmme den effektive konkurrence i EØS eller en væsentlig del heraf.

Langt størstedelen af ​​anmeldte fusioner udgør ikke konkurrenceproblemer og er ryddet efter en rutinemæssig gennemgang. Fra det øjeblik en transaktion anmeldt, har Kommissionen generelt alt 25 arbejdsdage til at afgøre, om der skal gives godkendelse (fase I), eller for at starte en tilbundsgående undersøgelse (fase II).

Fusioner, der behandles efter den forenklede procedure, er og vil fortsat være fuldt underkastet fusionskontrolordningen som fastsat i fusionsforordningen. De skal anmeldes til Kommissionen, gennemgås af den og må kun gennemføres, når Kommissionen har truffet en beslutning om tilladelse til fusionen. Men for sager, der behandles i henhold til den forenklede procedure, sker dette på en måde, der er langt mindre byrdefuld for de fusionerende virksomheder.

Det foreslåede initiativ er en teknisk reform inden for rammerne af EU's fusionskontrol som defineret i fusionsforordningen. Det indebærer ikke en ændring af selve fusionsforordningen.

Svarene til den offentlige høring om forenklingspakken samt høringsdokumenterne er tilgængelig her.

Kommissionen har også lanceret et initiativ med henblik på en bredere gennemgang af fusionsforordningens arbejde, som går ud over den forenkling, der blev vedtaget i dag. For yderligere information om dette initiativ henvises til denne hjemmeside.

Læs
reklame
reklame
reklame

trending