Følg os

Luftkvalitet

emissioner ikke-vejgående maskiner

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

TrainInnerBy Laure de Hauteclocque og Kestutis Balvocius, EU Issue Tracker

 

Europa-Kommissionen foreslår at ændre eksisterende lovgivning om emissionsgrænser for motorer, der er installeret i mobile ikke-vejgående maskiner. Dette dækker en stor klasse af produkter lige fra mindre havearbejde og håndholdt udstyr (plæneklippere, motorsave) til byggemaskiner (gravemaskiner, læssemaskiner, bulldozere), landbrugs- og landbrugsmaskiner (høstmaskiner, kultivatorer); og endda jernbanelokomotiver og fartøjer på indre vandveje.

reklame

Kommissionen foreslår at erstatte eksisterende direktiv på dette område med en forordning, der blandt andet fokuserer på at bringe de tekniske krav i EU og USA i tættere tilpasning.

Dette siger Kommissionen, vil sikre lige vilkår for europæisk industri og undgå illoyal konkurrence fra lavprisimport af ikke-regulerede maskiner i denne sektor.

Anvendelsesområde

Den foreslåede forordning finder anvendelse på motorer, der er installeret i mobile ikke-vejgående maskiner (NRMM). Kommissionen definerer sådanne maskiner som enhver mobilmaskine, transportabelt udstyr eller køretøjer med eller uden kropsarbejde eller hjul, der ikke er bestemt til brug af passagerbefordring eller godstransport på veje.

reklame

Emissionskrav

Motorer, der er installeret i NRMM, bidrager væsentligt til luftforurening og står ifølge Kommissionen for omkring 15% af nitrogenoxid (NOx) og 5% af partikelformige emissioner (PM) i EU.

Den foreslåede forordning ville indføre strengere emissionsgrænser for forurenende stoffer. Motorer, der markedsføres, vil blive anmodet om at respektere grænserne i bilag II til forordningen. De adresserede forurenende stoffer er nitrogenoxider (NOx), carbonhydrider (HC), carbonmonoxid (CO) og andre partikelformige stoffer.

For første gang nogensinde vil forordningen indføre en grænse for partikelantal (PN) for at supplere grænsen for partikelmasse (PM). Dette ville sigte mod at begrænse udledningen af ​​ultrafine partikler.

Overvågningen af ​​emissioner af motorer i drift vil blive gennemført ved test af motorer installeret på NRMM over deres normale driftscykluser. Kommissionen vil kunne vedtage delegerede retsakter med henblik på at fastlægge de nærmere bestemmelser for testprocedurer. Emissionskravene ville ikke finde anvendelse på motorer til brug for de væbnede styrker.

Godkendelsesprocedurer

Almindelige bestemmelser

Den foreslåede forordning indebærer en EU-typegodkendelsesprocedure. Producenter, der ønsker at markedsføre en motor, vil blive pålagt at indgive en ansøgning til en medlemsstats godkendende myndighed. Ansøgningen skal indeholde et informationsdokument, alle relevante data og oplysninger i forhold til motoren samt eventuelle yderligere oplysninger, som godkendelsesmyndigheden måtte anmode om.

De nationale godkendelsesmyndigheder vil derefter blive forpligtet til at give EU-typegodkendelse til motortyper eller motorfamilier, der opfylder kravene i forordningen. De ville ikke have lov til at pålægge andre krav til typegodkendelse. Hvis en motor ikke opfylder kravene, vil myndigheden være forpligtet til at afvise ansøgningen.

I henhold til forslaget vil den enkelte medlemsstats godkendende myndighed blive anmodet om at underrette Kommissionen om godkendelser, som den har givet eller nægtet, og om eventuelle nye anmodninger om godkendelse.

Et harmoniseret system for EU-typegodkendelsesattester vil blive fastlagt af Kommissionen. Certifikatet vil indeholde informationspakken, testresultaterne og underskrift af den relevante person med ansvar for tilladelsen.

Test for EU-typegodkendelse

Overholdelse af de foreslåede tekniske krav skulle påvises ved hjælp af passende tests. For at kunne gennemføre disse test vil fabrikanterne være forpligtet til at stille til rådighed for godkendelsesmyndigheden så mange motorer som krævet.

Ændringer og gyldighed af EU-typegodkendelser

I tilfælde af ændringer i oplysningerne i informationspakken skal fabrikanterne oplyse den godkendende myndighed, der har givet den oprindelige tilladelse. Myndigheden vil da afgøre, om en ny godkendelse skal ydes eller ej.

Hvis der ikke er behov for nye inspektioner eller prøver, vil ændringen betegnes som en »revision«. Hvis der kræves yderligere inspektioner eller prøver, vil ændringen betegnes som en »forlængelse«. I så fald udsteder godkendelsesmyndigheden et opdateret EU-typegodkendelsesattest.

EU-typegodkendelse udstedes i ubegrænset varighed. Godkendelsen vil dog blive ugyldig i følgende tilfælde:
(a) Nye krav, der gælder for den godkendte motortype, bliver obligatoriske for markedsføring, og en opdatering af godkendelsen er ikke mulig.
(b) Produktionen af ​​motortypen eller motorfamilien afbrydes frivilligt endeligt.
(c) En godkendelse, der er forudset i forordningen, gælder for godkendelsen.
(d) Godkendelsen er trukket tilbage i overensstemmelse med en bestemmelse i forordningen.

Certifikat for overensstemmelse og mærkning

De foreslåede nye EU-regler ville kræve, at fabrikanterne afgiver et overensstemmelsescertifikat for hver motor fremstillet i overensstemmelse med den godkendte motortype. Desuden skal fabrikanterne anbringe en mærkning på hver produceret enhed.

Når motorer, der ledsages af et overensstemmelsescertifikat, ikke er i overensstemmelse med den godkendte type eller familie, skal den godkendende myndighed, der har meddelt godkendelsen, træffe foranstaltninger for at sikre, at motorer i produktion bringes i overensstemmelse. Dette kan omfatte tilbagekaldelse af godkendelsen.

Undtagelser

Den foreslåede forordning ville give godkendelsesmyndighederne tilladelse til at udstede typegodkendelse af en motor, som på grund af anvendelsen af ​​ny teknologi eller koncepter ikke opfylder kravene i forordningen. For at give en sådan godkendelse skal myndigheden sikre sig, at følgende betingelser er opfyldt:
(a) Ansøgningen angiver grundene til, at de pågældende teknologier eller koncepter gør motortypen eller motorfamilien uforenelig med et eller flere af kravene.
(b) Ansøgningen beskriver miljømæssige konsekvenser af den nye teknologi og de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at der mindst søges et tilsvarende niveau af miljøbeskyttelse.
(c) Testbeskrivelser og resultater, der viser, at punkt b) præsenteres.
Udstedelsen af ​​sådanne godkendelser vil blive godkendt af Kommissionen.

Placering på markedet

Ifølge den foreslåede forordning vil fabrikanterne blive anmodet om at sende en liste med rækkevidden af ​​identifikationsnumre for hver produceret motortype til den relevante godkendelsesmyndighed. Dette skal ske inden for 45 dage efter udgangen af ​​hvert kalenderår. Listen skal også nævne ethvert tilfælde, hvor producenten ophører med at producere og godkende motortype eller familie.

Internationale Equivalences

Den foreslåede forordning vil gøre det muligt for EU at anerkende, at ækvivalensen mellem betingelserne og bestemmelserne for EU-typegodkendelse og procedurerne i internationale bestemmelser eller forskrifter i tredjelande er ensbetydende.

Næste skridt

Kommissionens forslag vil nu blive sendt til Parlamentet og Rådet. Det følger den almindelige lovgivningsprocedure (tidligere fælles beslutningsprocedure).

 

Luftkvalitet

Fremme af en kliman neutral neutral økonomi: Kommissionen opstiller planer for fremtidens energisystem og rent brint og lancerer #EuropeanCleanHydrogenAlliance

Udgivet

on

For at blive kliman neutral i 2050 er Europa nødt til at transformere sit energisystem, der tegner sig for 75% af EU's drivhusgasudledninger. EU's strategier for integration af energisystemet og Hydrogenering, der blev vedtaget i dag (8. juli), vil bane vejen mod en mere effektiv og sammenkoblet energisektor drevet af de to mål for en renere planet og en stærkere økonomi.

De to strategier præsenterer en ny investeringsdagsorden for ren energi på linje med Kommissionens Næste generation af EU gendannelsespakke og European Green Deal. De planlagte investeringer har potentiale til at stimulere det økonomiske opsving efter coronavirus-krisen. De skaber europæiske job og øger vores lederskab og konkurrenceevne inden for strategiske industrier, som er afgørende for Europas modstandsdygtighed.

For at hjælpe med at levere denne strategi lancerer Kommissionen i dag Den Europæiske Alliance for Rent Brint med industriledere, civilsamfundet, nationale og regionale ministre og Den Europæiske Investeringsbank. Alliancen vil opbygge en investeringsrørledning til opskaleret produktion og vil understøtte efterspørgslen efter rent brint i EU. Alliancen bygger på principperne om samarbejde, inklusivitet og gennemsigtighed. Fokus for Den Europæiske Alliance for Ren Brint er på vedvarende brint suppleret i en overgangsperiode med kulstoffattigt brint med meget ambitiøse reduktioner af CO2-emissioner sammenlignet med fossilbaseret brint.Tlanceringseventet for European Clean Hydrogen Alliance vil blive live streamet her kl. 16.

reklame

Mere information

Følg pressekonferencen fra eksekutiv næstformand for European Green Deal Timmermans og Commissioner for Energy Simson live EbS.

reklame
Læs

Luftkvalitet

50 lufthavne nu # Carbon Neutral i Europa

Udgivet

on

I forkant af COP25 på grund af kick off i Santiago de Chile næste måned giver det europæiske lufthavnshandelsorgan ACI EUROPE i dag en opdatering om de fremskridt, som lufthavne har gjort for at levere deres forpligtelse til at nå 100 kulstofneutrale lufthavne med 20301. Denne forpligtelse er et stort midlertidigt skridt mod deres Net Zero inden 2050 vision og løfte2 - som er en del af den bredere bæredygtighedsstrategi for lufthavne3 lanceret i juni sidste år af ACI EUROPE.

Med den succesrige opgradering af seks Lapland Lufthavne i dag4 drives af Finavia (den finske lufthavnsoperatør) til niveau 3+ neutralitet i den globale CO2-styringsstandard, Airport Carbon Accreditation, er der nu 50 kulstofneutrale lufthavne i Europa5.

ACI EUROPA's generaldirektør Olivier Jankovec sagde: "Bare 3 år efter at have forpligtet sig til 100 kulstofneutrale lufthavne inden 2030 er den europæiske lufthavnsindustri nu halvvejs igennem for at nå dette mål. De 50 lufthavne, der er blevet kulstofneutrale under lufthavnens kulstofakkreditering, er velkomne over en -fjerde af kontinentets passagertrafik - med en blanding af større knudepunkter og mindre regionale lufthavne blandt dem. ”

reklame

Kulstofneutralitet repræsenterer i øjeblikket det højeste niveau af kulstofstyringspræstationer under lufthavnens kulstofakkreditering. For at nå det er lufthavne nødt til at reducere CO2-emissioner fra de kilder, der er under deres kontrol, så meget som muligt og kompensere for de resterende restemissioner med investering i kulstofkompensationer af høj kvalitet. Kulstofneutrale lufthavne på niveau 3+ i lufthavnens kulstofakkreditering skal fremlægge dokumentation for, at de har foretaget alle de foranstaltninger, der kræves i programmet (kortlægning af deres emissioner, reduktion af dem og inddragelse af operationelle interessenter på lufthavnsstedet til at gøre det samme), inden der investeres i kulstof forskydninger.

Jankovec tilføjede: "Mens nul-nulkonceptet ikke tillader modregning, når nå kulstofneutralitet først lufthavne til at vokse mod mere ambitiøs CO2-styring og -restriktioner på en progressiv måde. Med den europæiske lufthavnsindustris forpligtelse til at nå netto nul CO2-emissioner under deres kontrol inden 2050 er en absolut prioritet, og Europas lufthavne fortsætter deres faste tempo for at nå målstolperne mellem deres nuværende kulstofstyringsniveau og det ambitiøse mål, der ligger foran. "

Niclas Svenningsen, der er leder af Climate Neutral Now-initiativet ved FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) i Bonn, Tyskland, kommenterede: «Vi er glade for at se flere og flere lufthavne i Europa opnå deres hårdt vundne kulstofneutralitet hvert år . Vi bemærker, at det momentum, lufthavne har skabt gennem deres årti-lange fremskridt inden for lufthavnens kulstofakkreditering, er blevet yderligere galvaniseret af den voksende hastende reaktion på klima-nødsituationen. »

reklame

Han tilføjede: «Europas lufthavne er fortsat et eksempel, der skal følges inden for ikke-statslige aktioner for at imødegå klimaet. Mens de ser på det store mål om at nå Net Zero CO2050-emissioner fra deres aktiviteter inden XNUMX, fortsætter de deres trinvise arbejde med at reducere deres klimapåvirkning. Dette er nøjagtigt den slags ledelse i branchen, som vi har brug for for at tackle den skræmmende og hidtil usete udfordring, som klimaændringer repræsenterer. ”

1Se løftet her.

2Lær mere om Net Zero by 2050-forpligtelsen her. 

3Download din kopi af ACI EUROPE Bæredygtighedsstrategi her.

4Lapland Lufthavne: Enontekiö (ENF), Ivalo (IVL), Kemi-Tornio (KEM), Kittilä (KTT), Kuusamo (KAO) og Rovaniemi (RVN)

5Download den fulde liste over kulstofneutrale lufthavne her:
Den komplette liste over kulstofneutrale lufthavne.pdf

IPCC (Det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer) har estimeret, at luftfartens samlede CO2-emissioner tegner sig for 2% af de globale emissioners påvirkning af klimaændringerne. Af dette tal udgør lufthavnenes egne aktiviteter kun op til 5%.

Lufthavncarbonakkreditering er den eneste globale standard for kulstofstyring i lufthavne. Dets mål er at tilskynde og sætte lufthavne i stand til at reducere deres emissioner. Lufthavne kan inden for dens rammer blive akkrediteret på fire gradvis ambitiøse niveauer af akkreditering: Kortlægning, reduktion, optimering og neutralitet. 

Det administreres uafhængigt, institutionelt godkendt og har allerede vundet ros fra Den Internationale Civil Luftfartsorganisation (ICAO), De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og Europa-Kommissionen (EF).

Oprindeligt udviklet og lanceret af ACI EUROPE i juni 2009 blev Airport Carbon Accreditation udvidet til lufthavne i Asien-Stillehavet i november 2011 (i partnerskab med ACI Asia-Pacific) og til afrikanske lufthavne i juni 2013 (i partnerskab med ACI Africa) , Nordamerikanske lufthavne i september 2014 (i partnerskab med ACI-NA) og lufthavne i Latinamerika og Caribien i december 2014 (i partnerskab med ACI-LAC).

For at finde ud af, hvilke lufthavne der er certificeret og deres certificeringsniveau, klik her.

ACI EUROPE er den europæiske region for Airports Council International (ACI), den eneste verdensomspændende professionelle sammenslutning af lufthavnsoperatører. ACI EUROPE repræsenterer over 500 lufthavne i 45 europæiske lande. Vores medlemmer letter over 90% af den kommercielle flytrafik i Europa: 2.3 milliarder passagerer, 21.2 millioner tons fragt og 25.7 millioner flybevægelser i 2018. Som svar på klimakrisen forpligtede vores medlemmer i juni 2019 sig til at opnå netto nul-kulstofemissioner for operationer under deres kontrol af 2050 uden modregning.

Læs

Luftkvalitet

Clarkson kalder øko-kriger #GretaThunberg 'forkælet brat'

Udgivet

on

Jeremy Clarkson (billedet) har vejet op til økoaktivisten Greta Thunberg og kaldt hende en "forkælet brat".

Greta, 16, fortalte De Forenede Nationer, at hendes barndom var blevet ødelagt af global forandring.

reklame

Hun sagde: ”Jeg skulle ikke være her oppe. Jeg skulle være tilbage i skolen på den anden side af havet.

”Dog kommer I alle sammen til os med håb.

"Hvor vover du.

reklame

"Du har stjålet mine drømme og min barndom med dine tomme ord."

Clarkson sagde: ”Hvordan tør du sejle til Amerika på en kulfiberyacht, som du ikke byggede, hvilket koster £ 15million, som du ikke tjente, og som har en back-up-dieselmotor, som du ikke nævnte.

”Vi gav dig mobiltelefoner og bærbare computere og internettet.

”Vi oprettede de sociale medier, du bruger hver dag, og vi kører bankerne, der betaler for det hele.

”Så hvordan våger du at stå der og forelæser os, du forkælet brat.”

Han hævdede, at videnskaben løser jordens problem ”ikke at svæve og have skrigende ab-dabs hvert femte minut”.

Han konkluderede: ”Så vær en god pige, hold kæft og lad dem fortsætte med det.”

Læs
reklame
reklame
reklame

trending