Følg os

Miljø

Forberedelse Miljø Rådet: 14 oktober 2013

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

kaminai_dumai_PantherMediaDet første formelle miljøråd under det litauiske formandskab afholdes i Luxembourg den 14. oktober. Miljøkommissær Janez Potočnik og kommissær for klimaindsats Connie Hedegaard vil repræsentere Europa-Kommissionen. Rådet vil behandle miljørelaterede punkter, inden det går videre til klimaspørgsmål, som udgør hovedparten af ​​dagens dagsorden. Den vigtigste miljøsag er den foreslåede forordning om overførsel af affald, som ministrene vil udveksle synspunkter om. Med hensyn til klima skal Rådet vedtage konklusioner, der fastlægger dets holdning til næste måneds FN's klimakonference i Warszawa. Det vil også søge at færdiggøre en aftale om 2020 CO2-emissionsstandarder for biler. Over frokosten vil ministrene diskutere grøn infrastruktur. Alle andre forretningspunkter omfatter oplysninger fra Kommissionen om luftfartsdelen af ​​EU's emissionshandelssystem og om udsigterne til en global nedtrapning af HFC-gasser. Et pressemøde vil finde sted i slutningen af ​​mødet.

Affaldstransporter

Ministrene vil holde en orienteringsdebat om Kommissionens nylige forslag om at revidere EU-lovgivningen om affaldstransport (se IP / 13 / 679). De nuværende ordninger for inspektion af affald er almindeligt anerkendt for at være mangelfulde. Mindst 2.8 millioner tons affald sendes ulovligt hvert år, ofte til Afrika og Asien, hvor affaldet dumpes eller fejlforvaltes med alvorlige konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Forslaget sigter mod at skære ned på den ulovlige eksport ved at forbedre medlemsstaternes inspektioner, give større beføjelser til inspektørerne og harmonisere EU-systemet for at forhindre eksportører i at udnytte lemfældige ordninger, der i øjeblikket er fremherskende i visse havne. Ministrene vil overveje omfanget af de foreslåede ændringer (herunder f.eks. krav om, at medlemsstaterne skal udarbejde inspektionsplaner og muligheden for at anmode om dokumenter og bevismateriale fra mistænkte ulovlige eksportører) og diskutere, om forslaget skaber den passende balance mellem at sikre et minimumsniveau spilleregler og give medlemsstaterne den nødvendige grad af fleksibilitet.

Grøn infrastruktur

Under frokosten vil ministrene udveksle synspunkter om grøn infrastruktur i kølvandet på Kommissionens meddelelse "Enhancing Europe's Natural Capital", der blev vedtaget i maj i år (se IP / 13 / 404). Grøn Infrastruktur er et gennemprøvet værktøj, der bruger naturen til at give økologiske, økonomiske og sociale fordele. I stedet for at bygge f.eks. infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse, vil en grøn infrastrukturløsning være at lade et naturligt vådområde optage det overskydende vand fra kraftig regn. Drøftelser forventes at dreje sig om indsatsen for at mobilisere finansieringsmuligheder på EU-plan til støtte for grøn infrastruktur og om medlemsstaternes tilgange til støtteværktøjer og initiativer til grøn infrastruktur, der er nødvendige for at opskalere investeringer på stedet. Efter en præsentation fra Kommissionen vil ministrene reagere på Kommissionens meddelelse og fremhæve deres prioriteter for vejen frem.

Warszawa klimakonference

Rådet vil vedtage konklusioner, der fastlægger hovedelementerne i dets holdning til FN's klimakonference, som Polen vil være vært for i Warszawa den 11.-22. november.

reklame

Udkastet til konklusioner gør det klart, at EU ønsker, at der træffes en afbalanceret pakke af beslutninger. Ud over at styrke gennemførelsen af ​​tidligere beslutninger bør disse fremme arbejdet med at optrappe ambitionen om globale drivhusgasemissionsreduktioner inden 2020 og bane vejen for vedtagelsen inden 2015 af en ambitiøs juridisk bindende global klimaaftale, der gælder for alle lande. Warszawa-konferencen bør fange de hidtidige fremskridt hen imod 2015-aftalen og planlægge det arbejde, der skal udføres i 2014, så elementer i et udkast til forhandlingstekst er klar til behandling i slutningen af ​​næste år.

Mens det meste af konklusionerne er blevet vedtaget, bliver ministrene nødt til at færdiggøre et lille antal afsnit. De vigtigste udestående spørgsmål vedrører ambitionsniveauet for emissionsreduktioner og processen for landene til at indskrive deres forpligtelser til at reducere eller begrænse emissioner i 2015-aftalen.

CO2-udledning fra biler

Ministrene vil analysere det kompromis, det irske formandskab nåede frem til under trilogforhandlingerne i juni, med henblik på at blive enige om denne tekst, så den kan vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet ved førstebehandlingen. Udkastet til forordning fastlægger betingelserne for at nå 2020-målet for reduktion af CO2-emissioner fra nye biler, dvs. 95 gram/km. Kommissionen fremsatte sit forslag i juli 2012 sammen med et forslag til et 2020-mål for reduktion af CO2-emissioner fra varebiler (lette erhvervskøretøjer) (se IP / 12 / 771).

Luftfart/EU emissionshandelssystem

Kommissionen vil opdatere ministrene om sine tanker om fremtidige ordninger for luftfart i EU's emissionshandelssystem. Kommissionen overvejer dette spørgsmål efter aftale fra Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) i begyndelsen af ​​denne måned om at udvikle en global markedsbaseret mekanisme til håndtering af drivhusgasemissioner fra luftfart inden 2016 (se IP / 13 / 918). Mekanismen vil træde i kraft i 2020.

Drivhusgasemissioner fra international skibsfart

Kommissionen vil afgive en kort rapport om status for sit forslag til et system til overvågning, rapportering og verifikation af drivhusgasemissioner fra international søtransport (se IP / 13 / 622).

Montreal-protokollen: Facilitering af en global HFC-afviklingsaftale

I lyset af flere positive internationale udviklinger på det seneste vil Kommissionen opfordre medlemslandene til at være klar til at diskutere og støtte en global nedtrapning af hydrofluorcarbon (HFC) industrigasser på mødet mellem parterne i Montreal-protokollen den 21.-25. oktober. En global nedtrapning har længe været søgt af EU, fordi HFC'er, der anvendes som erstatning for ozonlagsnedbrydende stoffer, er kraftige drivhusgasser. Kommissionen vil også opfordre medlemslandene til at skaffe finansiering til en global nedtrapning.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending