Følg os

Økonomi

Kvinder i bestyrelser: Andel af kvinder op til 16.6%, da Europa-Parlamentets udvalg back Kommissionens forslag

DEL:

Udgivet

on

billederEuropa-Parlamentets udvalg for juridiske anliggender (JURI) og Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM) har i dag stemt (40 for, 9 imod og 2 hverken for eller imod) for at støtte et forslag fra Europa-Kommissionen om at tage fat på ubalancen mellem kønnene i selskabsbestyrelser i Europa . Med denne afstemning baner Europa-Parlamentet (som træffer afgørelse med Ministerrådet på lige fod om dette forslag) vejen for yderligere fremskridt med lovudkastet i EU's lovgivningsproces.

Afstemningen falder sammen med en ny rapport om kvinder i beslutningstagning, udgivet af Europa-Kommissionen i dag, herunder tal om kvinder i bestyrelser i større børsnoterede virksomheder i EU. De seneste tal (fra april 2013) viser, at andelen af ​​kvinder i bestyrelser er steget til 16.6 % (fra 15.8 % i oktober 2012). Tallene viser også de forskellige niveauer af repræsentation blandt ikke-udøvende direktører (17.6 % kvinder fra 16.7 % i oktober 2012) og ledende medarbejdere (11 % op fra 10.2 %).

“Regulatory pressure works. The cracks are starting to show on the glass ceiling. More and more companies are competing to attract the best female talent. They know that if they want to remain competitive in a globalised economy they cannot afford to ignore the skills and talent of women,” said Vice-President Justice Commissioner Viviane Reding. “The example has been set by countries such as France and Italy, who have adopted legislation and are starting to record significant progress. I would also like to thank the rapporteurs Rodi Kratsa-Tsagaropoulou and Evelyn Regner for their tireless efforts and support on the Commission’s proposal. We have got the ball rolling. I will continue working with the Parliament and the Council to make swift progress on the draft law which places qualification and merit centre stage.”

Disse er hovedpunkterne fra den rapport, som JURI- og FEMM-udvalgene har stemt i dag:

  1. It confirms the Commission’s approach to focus on a transparent and fair selection procedure (so-called “procedural quota”) rather than introducing a fixed quantitative quota.
  2. Små og mellemstore virksomheder er fortsat udelukket fra direktivets anvendelsesområde, men medlemsstaterne opfordres til at støtte og tilskynde dem til væsentligt at forbedre kønsbalancen på alle ledelsesniveauer og i bestyrelser.
  3. Der vil ikke være nogen mulighed for, at medlemsstaterne kan undtage virksomheder fra direktivet, hvor medlemmer af det underrepræsenterede køn udgør mindre end 10 % af arbejdsstyrken.
  4. Det styrker bestemmelsen om sanktioner ved at tilføje en række sanktioner, der bør være obligatoriske snarere end vejledende, som Kommissionen har foreslået. Sanktioner for manglende overholdelse af bestemmelserne om udvælgelsesprocedurer for bestyrelsesmedlemmer bør omfatte udelukkelse fra offentlige indkøb og delvis udelukkelse fra tildeling af midler fra de europæiske strukturfonde, siger de to udvalg.

Next Steps: In order to become law, the Commission’s proposal needs to be adopted jointly by the European Parliament and by the EU Member States in the Council (which votes by qualified majority). Todays’ decisive vote follows positive opinions on the initiative from three other Parliament committees: the Employment (EMPL), Internal Market (IMCO) and Economic Affairs (ECON) Committees (MEMO / 13 / 672). JURI- og FEMM-udvalgene, som i fællesskab er ansvarlige for at føre forslaget gennem Parlamentet, har nu vedtaget deres betænkning. Dette vil gå videre til Europa-Parlamentets plenarforsamling til afstemning, der forventes i november.

Rådet, som på grundlag af dette forslag træffer afgørelse på lige fod med Europa-Parlamentet, gjorde status over de fremskridt, der er opnået under det irske formandskab på mødet mellem beskæftigelses- og socialministrene (EPSCO-rådet) den 20. juni 2013 (MEMO / 13 / 584). Det litauiske formandskab fortsætter nu drøftelserne.

Ny rapport om kvinder i beslutningstagning udgivet i dag:

reklame

In the six months covered by today’s report on women and men in leadership positions (October 2012-April 2013), an increase in the share of women on company boards has been recorded in 20 Member States. The largest increases occurred in Slovakia, Hungary and Bulgaria. The share of women on boards declined in Romania, Lithuania, Poland, Malta, Greece, Portugal and the UK (see Annex 2).

Det seneste EU-dækkende tal på 16.6 % repræsenterer en stigning på 0.9 procentpoint (pp) i de seks måneder fra oktober 2012 eller en årlig tilsvarende rate på 1.7 procentpoint, ned fra satsen på 2.2 procentpoint mellem 2011 og 2012.

Faktisk siden 2010, hvor Europa-Kommissionen offentliggjorde sin strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd (2010-2015) og først rejste udsigten til målrettede initiativer for at imødegå underrepræsentationen af ​​kvinder i beslutningstagende stillinger, er andelen af ​​kvinder på bestyrelser er steget med 4.8 pp med en gennemsnitlig hastighed på 1.9 pp/år, næsten fire gange fremskridtshastigheden fra 2003 til 2010 (0.5 pp/år). Denne acceleration (se bilag 3) er blevet yderligere drevet af forslaget om kvinder i bestyrelser vedtaget af Europa-Kommissionen den 14. november 2012 (IP / 12 / 1205 og MEMO / 12 / 860), som skitserede en målsætning på 40 % for kvinder i bestyrelser baseret på kvalifikationer. Den seneste udvikling afspejler også virkningen af ​​EU-dækkende diskussioner om behovet for en målrettet indsats for at øge antallet af kvinder i bestyrelser.

Det er vigtigt at bemærke, at den mest markante udvikling siden 2010 i vid udstrækning er sket i lande, hvor bindende lovgivning allerede er vedtaget, såsom Frankrig (+ 14.4 pp for at nå 26.8 %), Holland (+8.7 pp for at nå 23.6 %) og Italien (+8.4 procentpoint for at nå 12.9%). Dette understreger yderligere vigtigheden af ​​regulatorisk pres for resultater.

Dagens rapport giver også et overblik over den aktuelle situation og tendenser for repræsentationen af ​​kvinder og mænd i politik, i offentlige forvaltninger og i retsvæsenet (se MEMO / 13 / 882). Selvom repræsentationen af ​​kvinder og mænd i beslutningstagende stillinger på disse områder er mere afbalanceret end i erhvervs- og finanssektoren, er der stadig betydelige muligheder for fremskridt i en række medlemslande.

Today’s mid-term figures on women on boards were collected in April 2013 and are compared to the data set from October 2012. The full data are accessible online.

Ligestilling midtvejsevaluering

Kommissionen har også udgivet en midtvejsevaluering af sin bredere ligestillingsstrategi for ligestilling mellem kvinder og mænd (2010-2015), som opstiller 24 nøgleaktioner under fem overskrifter: lige økonomisk uafhængighed for kvinder og mænd; lige løn for arbejde af samme værdi; lighed i beslutningstagning; værdighed, integritet og afskaffelse af kønsvold; og fremme af ligestilling uden for EU (se MEMO / 13 / 882).

Rapporten konstaterer, at Kommissionen halvvejs i den periode, strategien dækker, opfylder sine forpligtelser. Den har truffet foranstaltninger på de fleste områder, der er omfattet, især med hensyn til at forbedre kønsbalancen i den økonomiske beslutningstagning, bekæmpe kvindelig kønslemlæstelse, fremme ligeløn og fremme ligestilling inden for EU's overordnede økonomiske strategi.

Baggrund

Den 14. november 2012 vedtog Kommissionen et forslag til direktiv, der fastsætter et minimumsmål på 40 % af det underrepræsenterede køn i ikke-direktørposter i børsnoterede virksomheder i Europa inden 2020 eller 2018 for børsnoterede offentlige virksomheder (se IP / 12 / 1205 og MEMO / 12 / 860).

Hovedelementer i lovudkastet:

  1. Hvis et børsnoteret selskab i Europa ikke har 40 procent af kvinder blandt sine menige bestyrelsesmedlemmer, vil den nye lov kræve, at det indfører en ny udvælgelsesprocedure for bestyrelsesmedlemmer, som prioriterer kvalificerede kvindelige kandidater.
  2. Loven lægger stor vægt på kvalifikation. Ingen får job i bestyrelsen, bare fordi de er kvinde, men heller ingen kvinde vil blive nægtet et job på grund af deres køn.
  3. Loven gælder kun for bestyrelser eller menige direktører i børsnoterede selskaber på grund af deres økonomiske betydning og høje synlighed. Små og mellemstore virksomheder er undtaget.
  4. De enkelte medlemslande vil skulle fastsætte passende og afskrækkende sanktioner for virksomheder, der overtræder direktivet.
  5. Loven er en midlertidig foranstaltning. Den udløber automatisk i 2028.
  6. The law also includes, as a complementary measure, a ‘flexi quota’: an obligation for companies listed on a stock exchange to set themselves individual, self-regulatory targets regarding the representation of both sexes among executive directors to be met by 2020 (or 2018 in case of public undertakings). Companies will have to report annually on the progress made.

For mere information, klik her.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending