Følg os

Udvikling

Refokusering af EU's samhørighedspolitik for maksimal effekt på vækst og beskæftigelse: Reformen i 10 punkter

DEL:

Udgivet

on

LOGO CE_Vertical_EN_quadriNår EU's 2014-2020-budget er bekræftet af Europa-Parlamentet og medlemslandene, vil samhørighedspolitikken investere 325 milliarder euro i Europas regioner og byer for at nå de EU-dækkende mål om vækst og job samt tackle klimaændringer og energiafhængighed . Dette vil igen udnytte nationale og regionale ressourcer til en værdi af mindst €100 mia. til en samlet forventet investering på mere end €400 mia.

Reformen af ​​samhørighedspolitikken vil sikre maksimal effekt for investeringerne, tilpasset til individuelle behov i regioner og byer. Nøgleelementer i reformen, hvis de bekræftes af Parlamentet og Rådet, er:

 1. Investering i alle EU-regioner og tilpasning af støtteniveauet og det nationale bidrag (medfinansieringssats) til deres udviklingsniveau:
 • Mindre udviklede regioner (BNP < 75 % af EU-27-gennemsnittet)
 • Overgangsregioner (BNP 75 % til 90 % af EU-27-gennemsnittet)
 • Mere udviklede regioner (BNP > 90 % af EU-27-gennemsnittet)
 1. Målretning af ressourcer mod nøglevækstsektorer: investeringer under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) vil blive koncentreret om innovation og forskning, den digitale dagsorden, støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og lavemissionsøkonomien afhængigt af kategorien af region (mindre udviklet: 50 %, overgang: 60 % og mere udviklet: 80 %).

Med hensyn til en kulstoffattig økonomi (energieffektivitet og vedvarende energi) er der særskilte forpligtelser til at afsætte EFRU-ressourcer (mindre udviklede regioner: 12 %, overgangs- og mere udviklede regioner: 20 %).

Mindst 23.1 % af samhørighedspolitikkens budget (dvs. omkring 80 mia. EUR) vil blive afsat til investeringer under Den Europæiske Socialfond (ESF) for at finansiere uddannelse og livslang læring, bekæmpe fattigdom og fremme social inklusion og hjælpe folk med at finde et arbejde. Omkring 66 mia. EUR vil blive fokuseret på prioriterede transeuropæiske transportforbindelser og vigtige miljøinfrastrukturprojekter gennem Samhørighedsfonden.

 1. Fastsættelse af klare, gennemsigtige, målbare mål og mål for ansvarlighed og resultater: Fremskridt hen imod disse mål vil betyde, at yderligere midler ("resultatreserve") stilles til rådighed for programmerne mod slutningen af ​​perioden. Mål og mål bør offentliggøres for mere ansvarlighed.
 1. Indførelse af betingelser før midler kan kanaliseres for at sikre mere effektive investeringer. For eksempel er "smart specialisering"-strategier til at identificere særlige aktiver, erhvervsvenlige reformer, transportstrategier, foranstaltninger til forbedring af offentlige indkøbssystemer eller overholdelse af miljølovgivning nødvendige forudsætninger.
 1. Etablering af en fælles strategi for mere koordinering og mindre overlapning: En fælles strategisk ramme giver grundlaget for bedre koordinering mellem de europæiske struktur- og investeringsfonde (EFRU, Samhørighedsfonden og ESF som de tre fonde under samhørighedspolitikken samt udvikling af landdistrikter og fiskeri). midler). Dette forbinder også bedre med andre EU-instrumenter såsom Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten.
 1. Mindske bureaukrati og forenkle brugen af ​​EU-investeringer: gennem et fælles regelsæt for alle ESI-fonde samt enklere regnskabsregler, mere målrettede rapporteringskrav og mere brug af digital teknologi ("e-samhørighed").
 1. Forbedring af den bymæssige dimension af politikken ved at øremærke et minimumsbeløb af ressourcer under EFRU, der skal bruges til integrerede projekter i byer - oven i andre udgifter i byområder.
 1. Styrkelse af samarbejdet på tværs af grænser og gør etableringen af ​​flere grænseoverskridende projekter lettere. Også for at sikre, at makroregionale strategier som Donau og Østersøen understøttes af nationale og regionale programmer. ´
 1. Sikre, at det bredere økonomiske miljø ikke udhuler virkningen af ​​EU-investeringer. Hvis det er nødvendigt, kan Kommissionen anmode medlemslandene – i henhold til den såkaldte makroøkonomiske betingelsesklausul – om at ændre programmer for at støtte centrale strukturreformer, eller som en sidste udvej kan den suspendere midler, hvis økonomiske anbefalinger gentagne gange og alvorligt overtrædes.
 1. Tilskyndelse til øget brug af finansielle instrumenter for at give SMV'er mere støtte og adgang til kredit. Lån, garantier og egenkapital/venturekapital vil blive støttet af EU-fonde gennem fælles regler for alle fonde, en udvidelse af deres anvendelsesområde og tilvejebringelse af incitamenter (højere medfinansieringssatser). Vægten på lån frem for tilskud bør forbedre projektkvaliteten og modvirke støtteafhængighed.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending